Алгачкы Манас Т.I.


Манастын ата тегинен баштап, туулганы, бала чагы, Ошпурга бергени, Нескараны жеңгени, Манас уйгур каныны жиберген баатырларын талкалашы; Манас Карабөрктү алганы.

Тэги:

Инвентарный номер 257
Предыдущее название инвентаря 1426
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Фрунзе шаары, Герцен көчөсү, №64
Дата записи 1952
Дата передачи в рукописный фонд 1952
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 211
Первое предложение Кыргыз элин коргогон, жамандыгы болбогон.
Последнее предложение Душман келсе жеңилгис күчтөнүштү чыңалып.
Состояние рукописи Требует внимания