Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили)

В этой категории 567 материалов (52608 стр.)

По авторам (Авторов: 81)
11

  --“----“----“---“---

72

  белгисиз

1

  Мухтар Ауэзов

1

  Касым Тыныстанов

25

  Автор неизвестен

3

  Авторский коллектив

1

  народные

1

  Тыныбек Жапиев

20

  Без автора

36

  Авторы не указаны

2

  Фузули

3

  Навои

1

  Суфи Аллайар

1

  Фикх Кайдани

1

  Дүйшөналы уулу Азык

1

  Салах Кемал

4

  билгесиз

1

  Кази Рахим-ходжа б. Али хлджа Ишан Шаши

1

  Шади-тура б. Джахангир-тура

1

  Хаджи Абдаллах б. Салих б Исмаил (Махрамафанди)

3

  элдики

5

  Алишер Навои

1

  Мевлана

1

  Фузули

1

  Худайберди

1

  Абдуллах Сыдкы

2

  Орто Азия жана Казакстан мусулмандар диний башкармасы астында түзүлгөн

1

  Ахмед Сабит

1

  Молдо Кылыч Шамыркан уулу

1

  Алымбаев

2

  Убайдулах б.Масуд

1

  Абдулкадир Бедиль Дехлеви

7

  Мулла Мухаммад Физули

1

  Абдурахман Джами

4

  Хафиз Шерази

1

  Ахмад Хади Максуди

1

  Н. Думави

1

  Рызау-д-дин ибни Фажру-д-дин

2

  Ибн Асадуллах Хамидуллин

1

   Наамат Үкүбаев

1

  Мулла Нишин ибн Мирза Рахим Гариб Коканди

297

  Автор не указан

1

  Салих-Дджан Албарудти

1

  Сулейман Бакыргани

1

  Нур Ахмед Валишов

1

  Амдат ал-Ислам Хабиров

1

  Бухар-заде

1

  Мулла Абдуннасир

1

  Алимжан ал-Бервади

2

  Зикрид ибн Эрали

1

  Ахмедхады Максуди

1

  Аби Абдуллах Мухаммад бин Салаама Кудааъи

1

  Убайдулла бин Масуд бин Таажуш Шария

1

  Мухаммад Наасих Махдум бин Жанаб дамулла Али Мухаммад ахунд

3

  Абдулкадир Бедиль Дехлеви

1

  Асадулла ал-Хумайди

2

  Абдырай Сарымсаков

1

  Ша-Машираф

1

  Алимджан Ибрагимов

1

  Г. Бейтал

1

  Бегалы Дулатов

2

  Алымджан Мухаммеджан Биньамин

1

  Мухаммед Фузулий

1

  Имам Мухаммад

4

  Чотугул Бердалиев

1

  Мулла Умар Али

1

  Суфи Аллаят Туре

1

  Мирза Ахмед ибн Мирза Карим

1

  Калыгул Алибеков

1

  Фирдоуси

1

  Юсуф Баласагуни

1

  Осман ибн Сыддык ибн Токтобай ибн Каримшак

1

  Миригкуб Давлетов

1

  Халим Искендаров

1

  Шахид Авнини

1

  Сыдык Османаалы

1

  Осман Токтомуш

1

  Алымкул Конушбай

1

  Кенесары, Наурбай, Нышанбай

1

  Шахид Авни

1

  Азами Алгытын

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

3. Касым ырларынын жыйнагы

4. Нур – наама

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

9. Навои диваны

10. Викайат ал-равайат

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

12. Записи кыргызского молдо

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

14. Записи кыргызского молдо

15. Суфийское сочинение

16. Сборник молитв суфийского характера

17. Разрозненные листы религиозного содержания

18. Суфийское сочинение

19. 1. Куран, 2. «Муъалиму-л-ибадат”, 3.“Ъакаид” китептери

20. Разрозненные листы религиозного содержания

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

25. Сборник различных книг

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

27. Сборник отрывков сочинений по исламу

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджмуа-и Нур-наама

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

32. Түркчө кол жазма № 3

33. Сборник хадисов

34. Фузули диваны

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

36 а. Сборник отрывков сочинений по исламу

37. Сборник рукописных и печатных сочинений

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

39. Трактат по арабской грамматике

40. Фикх Кайдани

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

42. "Навадир" таржимаси

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

46. Тарихи ислам

46 а. Сборник различных рукописей

47. Жаохарул-хикаят

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

50. Мусулман мектептер үчүн окуу китеп

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

53. Мухтасар ал-вихайа фи маса'ил ал-Хидайа

54. Араб тилин окутуу китеби

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

58. Маджму а -и Нур-нама

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

61. Ал-Джами

62. Малика-и диларем, Китаб-и саневбер

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

64. "Диван и-Машраб"

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

67. Навои диваны

68. Мевлана жана Фузулинин диваны

69. Чахар Дарвиш

70. Латифа

71. Сборник книг и рукописных приложений

72. Трактат о хадже

73. Мулла Худайберди

74. Риселе-ий дехканчилик

75. Поэтическое сочинение об исламе

76. Генеалогия кыргызских родов и племен

77. Хадисы о пророке

78. Отрывок из эпоса "Семетей"

79. Сочинения Алишера Навои

80. Анонимдүү кол жазма

81. Учебник арифметики

82. Рукопись о началах религии

83. Сборник из разных рукописей

84. Религиозные предписания

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

88. Религиозные предписания в поэтической форме

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

91. 1383-хижри жылы үчүн диний календар (1963-1964)

92. Диний багытта жазылган китеп

93. Ферхад жана Ширин

94. Диний багытта жазылган китеп

95. 1366-хижри жылы үчүн диний календар (1936-37)

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

99. Жизнеописание Мухаммеда

100. Жизнеописание Мухаммеда

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

107. Сборник сочинений Алишера Навои

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

110. Тамсилдер

111. Религиозное сочинение

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

124. Религиозное сочинение для детей

125. Ъамал

126. Кыраат-Куран

127. Мухаммад

128. Хадистер жана которулуштары

129. Фикх Гийдани тержимеси

130. Худаа Таъаланның мнгде бир исимлери хамстлери брлан

131. Фикх Гийдани тержимеси

132. Кырк хадис

133. Адабу-л-масжид (Мечит адеби)

134. Ислам дининдеги негизги түшүнүктөр

135. Жизнеописание Мухаммеда

136. Дини таквим (диний календар)

137. 1) Жамаат 2) Рузиху зекат 3) Акыйда

138. “Сүхейл жана Невбахар”

139. “Мифтах”

140. Географиянын башкы сабагы

141. “Килы заман” романы

142. “Китабүл-тахарет”

143. “Межма-и Летаиф”

144. Диван Физули

145. Сочинение по исламской этике

146. “Сүхейл жана Невбахар”

147. Кыргызстан жана кеңештер түзүлүшү

148. Жизнеописание пророков

149. "Бад ал-маариф"

150. "Ислам"

151. Миригкуб Давлетов китеби.

152. Сочинение по исламу

153. “Межма-и Летаиф”

154. Межмуа-и Нур-нааме

155. Отрывки их сочинений Бедиля

156. "Сокровищница мыслей"

157. “Фетх-и Елбаб”

158. “Тилибизниң сарфы”

159. “Акыл китеби”

160. “Билсек Йурты”

161. “Балаларга Кыраат”

162. "Шорут ас-Салават"

163. “Феннул-тежвид”

164. Окуу китеби

165. "Сорок хадисов"

166. “Таалимүл-едеп фи тербийетүл-велед”

167. “Бедул-маариф”

168. Мусульманское право (фикх)

169. Сочинение по исламу

170. “Хүсн-и Ибадат”

171. Сочиние на исламскую тематику

172. Сочинение по исламу

173. "Бакырган китаби"

174. "Неотложные задачи мусульман"

175. "Элм-хал"

176. Учебник по математике

177. религиозное сочинение

178. Религиозный календарь

179. "Сливки религиозных вопросов и неотложные задачи правоверных"

180. Религиозный трактат

181. Грамматика

182. Этика совершения намаза

183. Подарок правителям

184. Этикет совершения намаза

185. Краткая география

186. "Подробное изложение известий и сад авторитетов"

187. Избранные хадисы

188. Записки паломника

189. "Наша школа"

190. Этикет совершения намаза

191. Извлечение из истории пророков

192. Этико-дидактическое сочинение

193. Сочинение по исламу

194. Сорок хадисов

195. Сочинение по исламу в стихотворной форме

196. Религиозный календарь

197. "Вера ислама"

198. О правилах чтения молитвы

199. "Таквим"

200. "Вера ислама"

201. Сочинения Бухар-заде

202. религиозное сочинение

203. Сочинение о шариате

204. Трактат по астрологии

205. "Таквим"

206. Религиозный календарь

207. "Мавлуд ан-наби"

208. Сочинение по исламу

209. "Кырк хадис таржимаси"

210. Поэтические сказки

211. Трактат по основам ислама

212. Учебник по исламу

213. Учебник по исламу

214. "Тафсири куран"

215. Основные положения шариата

216. "Исламская вера"

217. Теологический трактат

218. Каноны ислама

219. "Абдул Кайум"

220. "Ислам"

221. Сочинение по исламу

222. "Тарджума ал-Коран"

223. Рукопись о началах религии

224. Рукопись религиозного характера

225. Учебник для религиозных школ

226. Свод шариата

228. Каноны ислама

229. Книга о правилах чтения Корана

230. Сочинение по шариату

227. Хадисы

231. Сочинение по исламу

232. Учебник по арабской грамматике

233. Свод мусульманских законов

234. "Тажвид хукидери"

235. "Тажвид хукидери"

236. Изложение постулатов шариата

237. Сборник сочинений по основам шариата

238. Сочинение по основным положениям шариата

239. Сочинение по основным положениям шариата

240. Сборник из разных рукописей и книг

242. Сочинение по исламу

243. Сочинение по шариату

244. "Таквим"

245. Суры из Корана

246. Сочинение по шариату

247. Трактат по животноводству

248. "Таквим"

250. Сочинение по исламу

251. Арабская грамматика

252. "Таджанвид"

253. "Бухор-заде Тарджумаси"

254. "Муси-наме"

255. Сочинение о Мухаммеде

256. Книга по шариату

257. Трактат по шариату

258. “Межмаүл-даават вүл-мезкур”

259. Трактат по исламу

260. "Таджавид"

261. Трактат по исламской этике

262. Мухтасир эли-хан

263. "Тухват ал-Мулук"

264. Кораническое сочинение

265. Сборник жизнеописаний

266. "Зеркало науки"

267. Китаб ал-таджавид

268. "Тухват ал-Мулук"

269. Учебник для начинающих

270. Сокращенное изложение правил двустишия

271. Книга по исламу

272. Книга по шариату

273. "Суфи-Аллаяр"

274. Трактат по шариату

275. Трактат по шариату

276. Сочинение по исламу

277. Рукописное сочинение по исламу

278. Сочинение по шариату

279. Отрывки из различных сочинений по исламу

280. Сказки мусульман

281. Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар

282. Мухтасарул викая фи масаилил хидаая. (Хидая китебиндеги маселелердин кыскартылып түшүндүрүлүшү )

283. Фарзу айн

284. Кол жазманын аталышы белгисиз

285. Сочинение по шариату

286. Сборник печатных произведений

287. Диван Физули

288. Сочинение по исламу

289. Журнал "Ислам меджлиси"

290. "Амали таржимаси"

291. Сочинение по исламу

292. Сочинение по исламу

293. Сочинение по шариату

294. Сборник молитв

295. Сочинение по исламу

296. "Китабу тажвид"

297. "Хусин ал-ибада"

298. Сочинение по исламу

299. Правила чтения Корана

300. Отрывки из различных сочинений по исламу

301. Стихи на религиозную тематику

302. Сочинение по исламу

303. Религиозная поэма

304. Религиозная поэма

305. Диван Физули

306. "Исламская вера"

307. Сочинение по исламу

308. Отрывок из сочинения по исламу

309. “Муаллемүл-ибадат”

310. Сочинение по исламу

311. Сочинение по исламу

312. Сочинение по исламу

313. Сочинение по исламу

314. Отрывок из сочинения по исламу

315. Отрывки из сочинения по исламу

316. Трактат по исламской морали

317. Сочинение по исламу

318. Отрывок из сочинения по исламу

319. Молитвы

320. Молитвы

321. "Рисале-йи Дехканчилик"

322. Сборник отрывков из сочинений по исламу

323. Отрывки из различных сочинений по исламу

324. Сборник рукописных сочинений по исламу

325. Сочинение по исламу

326. Сочинение по исламу

327. Сочинение по исламу

328. Отрывок из эпоса “Манас”

329. Отрывок из эпоса“Манас”

330. Сочинение по исламу

331. Отрывки из различных сочинений

332. "Кырк хадис"

333. Отрывок из сочинения по исламу

334. Хадж-Сафари

335. Сочинение по исламу

336. Отрывок из сочинений по исламу

337. "Китабал таджавид"

338. "Ахлак рисаляси"

339. "Китаб ас-Салават учун татамме"

340. “Сүхейл жана Невбахар”

341. Сочинение по исламу

342. Сочинение по исламу

343. Сочинение по исламу

344. Пособие по арабской грамматике

345. Кырк хадис

346. Сборник записей религиозного содержания

347. Отрывок из религиозной книги

348. Сочинение по исламу

350. "Газалийат" Физули

351. Сочинение по шариату

352. Газели

354. Сочинение по шариату

355. "Тарджумайи маджу ал-Латаиф"

356. Сочинение по исламу

400. Религиозные рассказы и ритуалы

401. Сочинение по исламу

402. Сочинение по исламу

403. Сочинение по исламу

404. Налогово-финансовые документы

405. "Диван" Физули

406. Суфийское сочинение

407. Фронтовые записи

408. "Ибадати исламия"

409. О жизни пророков

410. О жизни пророков

410а. Чтение молитв

411. Сочинение по исламу

412. Сочинение по исламу

413. Сборник различных рукописей

414. Сочинение по исламу

415. Сочинение по исламу

416. Суры из Корана

417. Сочинение по исламу

418. Без названия

419. Суры из Корана

420. Жизнеописания пророков

421. Религиозный календарь

422. Религиозный календарь

423. Религиозный календарь

424. Стихотворное сочинение Ша-Маширафа

425. Жизнеописания пророков

426. Сочинение по исламу

427. Рукопись религиозного характера

427 а. Османаалы Сыдык уулунун кол жазмалары

427 б. “Жаңыл Мырза” эпосунан үзүндү

428. Фарсча кол жазма

429. Учебник

430. Окуу китеби

431. Сочинение по исламу

432. Сочинение по исламу

433. История сына пророка Хазрата Али Мухаммеда

434. Документы и письма Бегалы Дулатова

435. Пособие по географии

436. Грамматические правила

437. Сказания про пророков

438. “Китабүл-вакиф”

357. Диван Физули

358. Адабият

359. "Девону мавлоно Фузулий"

360. Автобиография и стихи с фронта А. Сарымсакова

361. Жизнеописание Мухаммеда

362. Сборник религиозных рассказов

364. Рукописные записи

365. Рассказ на религиозную тематику

366. Арабская грамматика

367. Рукописный сборник

368. “Насихат”

369. Грамматика

370. Учебник арабского языка

371. Сочинение по исламу

372. Сочинение по шариату

373. Учебник арабского языка

374. История завоеваний пророка Али

375. Сочинение о Вселенной, созданной Всевышним

376. “Заркум”

377. Сочинение по исламу

378. Диван Амира Навои

379. “Кепсек баш китабы”

380. “Хал-и Алем”

36. Сборник из различных материалов

381. Сочинение по исламу

382. Дини таквим (религиозный календарь)

383. Сочинение по юриспруденции

384. "Кырк хадис"

385. Дини таквим (религиозный календарь)

386. Дини таквим (религиозный календарь)

387. "Вазих ат-таджвид"

388. Дини таквим (религиозный календарь)

389. Диван Амира Навои

390. "Таржума амали"

391. Рукописное сочинение

392. Сочинение по исламу

393. Учебник арабского языка

394. Сочинение по исламу

395. Сочинение по исламу

396. Сборник рукописных сочинений

397. "Рахбар Сабиани"

398. "Мо' алем ал-Ибадат"

399. Указатель

438 а. Сочинение по исламу

439. Восхваление Вселенной

440. История пророка Юсуфа

441. Выписка из Корана

442. Ырлар жыйнагы

443. Рукопись с воспеванием Ала-Тоо

444. История пророков

445. Жизнеописание пророков

446. Наставления об этике

447. Выписка из Корана

448. Книга об астрономии

449. Выписки из разных частей Корана

450. “Хаммар-ы Китаб”

451. История пророков

452. “Хутбе-и Жума”

453. Журнал

460. Диний таквим (календар) 1970-жыл

461. Диний таквим (календар) 1972-жыл

454. "Китаб-и Джами ал-Румуз"

455. "Китаб-и Джами ал-Румуз"

462. Сочинение по исламу

463. “Хал-и Алем”

464. “Кысса-и сөз-нааме”

465. Рукописный поэтический сборник

466. “Көроглу Султан”

467. Тахаллус бе Тайтан

468. Сочинение по исламу

469. Диван Бедиля

470. “Кыраат-ы Куран”

471. “Бал-и Кафийете ма”

474. Рассказы о животных

475. Сказание о Шах-Бахраме

476. Пособие по основам ислама

477. Отрывок из поэтического сочинения

478. "Тарих-и анбия"

479. Сочинение этико-дидактического содержания

480. Диван Бедиля

481. "Диван" Хафиза Ширази

482. Сочинение по исламу

483. История пророков

484. Сказки

485. Сочинение по исламу

486. Диван Бедиля

487. "Диван" Хафиза Ширази

488. "Диван" Хафиза Ширази

489. "Диван" Алишера Навои

490. "Диван" Физули

491. "Дивана-йн Шаа Машраб"

492. Кыргызские и казахские песни

493. Сочинение по исламу

494. "Тартиб ас-салават"

495. "Маалим ал-ибадат"

496. Выписки из коранической литературы

500. "Семетей"

501. Наставления

502. Сочинение по исламу

503. Семетей

504. Сочинение по исламу

505. Сочинение по исламу

506. "Муаллим ал-ибадат"

507. "Диван" Хафиза Ширази

508. Сочинение по исламу

509. "Муаллим ал-Ибадат"

510. "Сказание о Лейли и Меджнуне"

511. "Сказание о Лейли и Меджнуне"

512. Сочинение по исламу

513. Сочинение по исламу

514. Кораническое сочинение

515. Сказание о пророках

516. Записи кыргызского молдо

517. Комментарий к Корану

518. Сочинение по исламу

519. Сочинение по исламу

520. "Чахар китаб"

521. Сборник отрывков сочинений по исламу

522. Записи кыргызского молдо

523. "Васият-наме"

524. "Манас"

525. "Манас"

526. Поэма религиозного содержания

527. "Манас"

528. "Манас"

529. Пособие по основам ислама

530. Сочинение по исламу

531. Сказки

532. Сочинение по исламу

533. “Диване-и Мешреб”

534. Сборник из различных сочинений исламского содержания

535. Сочинение по исламу

536. Сочинение по исламу

537. Сочинение по исламу

538. Сочинение по исламу

539. Копия письма Калыгула Алибекова

540. Сочинение по исламу

541. Сочинение по исламу

542. Сочинение по исламу

543. "Шаахед ал-хакк"

544. Основы ислама

545. Учебник арабского языка

546. "Висале"

547. Сочинение по географии

548. "Маалим ал-шариат"

549. Основы ислама

550. Сочинение по исламу

551. "Дакаик ал-ахбад"

552. "Тухорат ал-мулюк"

553. Сочинение по исламу

554. Религиозный календарь

555. "Мин бид хадис"

556. Пособие по исламу

557. "Китаб-и тарджуме айн -ал -алем"

558. Отрывок из эпоса“Манас”

559. Записи кыргызского муллы

560. Комментарий к хадисам

498. "Шах-Наме"

499. "Илм-хал"

561. Ыр жыйнак

562. “Курандын таржымасы”

563. Окуу китеби

564. Диван Алишера Навои

566. "Медхал Жааграфийа”

567. Журналы

568. “Муаллим Еввел”

569. “Феннул-тежвид”

570. “Есамиүл-китаб”

571. “Кутадгу Билиг”

565. “Жевахирүл-Хикайат”