"Фольклор" фонду

В этой категории 928 материалов (42551 стр.)

По авторам (Авторов: 69)
1

  Тоголок Молдо

38

  --“----“----“---“---

2

  Молдобасан Мусулманкулов

1

  Тыныбек

2

  Актан Тыныбеков

1

  белгисиз

1

  Туганбай Абайылдаев

2

  С. Конокбаев

1

  Айтбай Бокобай уулу

2

  Абылкасым Жутаке уулу

1

  М. Мусулманкулов

1

  Карамолдо Орозов

1

  С. Сакетаев

2

  М. Чагатаев

1

  Т. Байболотов

1

  Женикеев Алдаш Молдо

1

  А. Термечиков

1

  Ы. Абдрахманов

1

  Үмөт Молдо

4

  А. Жутакеев

1

  Алдаш Молдо

1

  М. Токобаев

1

  Т. Алымбеков

1

  Солтобай Токтоболот уулу

1

  Алыкул Үсөнбаев

1

  Ыйманалы Жангазы уулу

1

  Кибиров А.

1

  Автор неизвестен

1

  Авторский коллектив

11

  Народный

3

  Саякбай Каралаев

12

  народные

1

  Массон М.Е

1

  Эл жомоктору

1

  Камал

1

  Авторы не указаны

1

  Ташпаев

1

  Сагымбай Орозбаков

5

  элдики

1

  К. Карасаев

1

  Хамза Азаматов

1

  Солтобай

1

  Талып Байболотов

1

  Ысак Шайбеков

1

  К.Байжанов

1

  Эркебай Бердибаев

1

  Т.Кылычев

1

  К.Мифтаков

1

  К.Түкөлөев

1

  С. Мурзалиев

1

  Жаңыбай Кожеков

1

  Б. Айтбаев

2

  Орозакун Лепес уулу

1

  Ж. Карасартов

1

  Абрасак Саки уулу

1

  Алтай Айдарбеков

1

  Токтораалы Талканбаев

1

  Жабулат Ибраев

1

  Бекбоо Жаңыбаев

1

  Сарыбай Арыкбаев

1

  Суюндук Орозов

1

  Арабаев

1

  Узур Маматкулов

1

  Айдар Нышанов

1

  Базарбай Маматсейит

1

  Койчубай Кошматов

2

  Абдыкалык Чоробаев

1

  Каюм Мифтаков

1

  Кудайберген Өмүрзак уулу (Куйручук)

1. Дунганские сказки

3. Балбай, Ар түрдүү ырлар

4. Олжобай, Дарым, Түрдүү ырлар

5. Табышмактар

6. Совет фольклор

8. Жөө жомоктор

9. 1916-жылкы козголоң ырлары

10. Шырылдаң. Жарамазан. Бекбекей

11. Көбөк хан

12. Казак кыргыз окуясы

13. Саринжи Бөкөй

14. Эр Төштүк

15. Балбай

16. Жаныш-Байыш

17. Өзгөрүш ырлары

18. Төштүк

19. Саринжи, Бөкөй; Эр Табылды

20. Ар түрдүү кошоктор

21. Ар түрдүү адат ырлары

22. Ар түрдүү ырлар

23. Үч доор

24. Тамсил жана жарамазан

25. Совет фольклору; Насыят

26. Совет ырлары

27. Совет фольклору

28. Тайлак баатыр

29. Тыныбектин өмүр баяны

30. Эл ырлары

31. Күйгөн

32. Тайлак баатыр

33. Кыз Дарийка

34. Кошок, терме жана макалдар

35. Майда ырлар

36. Тамсилдер

37. Кара ыр жана өмүр

38. Кыргыз эл адабиятынын түрлөргө бөлүнүшү

39. Төштүк

40. Амандашуу жана коштошуу

41. Тарыхый сөздөр жана Балыктын ырлары

42. Көкүл

43. Түрдүү ырлар, кошок, жаңылмачтар

44. Олжобай

45. Кошок жана айтыш

46. Эр Төштүк. Курманбек. Табышмак, жөө жомок жана түрдүү ырлар

47. Ар түрдүү ырлар

48. Төштүк

49. Кедейкан

50. Көкүл, Кедейкан, Мөөркан

51. Мөөр. Эр Табылды

52. Арман, Кошок

53. Табышмактар,жаңылмачтар, макалдар жана ар түрдүү ырлар

54. Төштүк

55. Кошок жана ар түрдүү ырлар

56. Табышмактар,жаңылмачтар, айтыш, жана кошоктор

57. Курманбек Кожожаш

58. Насият жана терме

59. Макалдар

60. Жөө жомоктор

61. Дин насыяты, айтыш

62. Кошоктор

63. Ашыктык ырлары

64. Жөө жомоктор

65. Макал, табышмак, санаттар

66. Жөө жомоктор жана ырлар

67. Кылычтын ырлары Мендирман

68. Семетей Кара кыргыздардын адабияты жөнүндө

69. Майда ырлар

70. Тамсилдер жана жөө жомоктор

71. Дарым жана түрдүү ыр

72. Эшимкул менен Зуура

73. Семетей, Жаныш-Байыш, Эр Курманбек, Буудайык

74. Өмүр, Балбай

75. Олжобай

76. Ашыктык ырлары

77. Бакшылардын ыры жана сөздөрү

78. Ар түрдүү ырлар

79. Ырлар жыйнагы

80. Шабдан жамагы. Кененсары кысасы.

81. Т. Байболотовдун кол жазмасы

82. Ар түрдүү фольклордук материалдар

83. Дунганский фольклор

84. Илим жана саясий маселе. Кыргыздын басма адабиятынын кеңейе башташы

85. Жомоктой жорук

86. Күү ырларынын өлчөөсү

87. Арстанбектин айтканы

88. Ботобайдын ырлары

89. Казыбектин ырлары. Жөө жомоктор

90. Мөөр

91. Ар түрдүү аңгемелер, жомоктор

92. Санчы сынчы (жөө жомок)

93. Өтө-Жеңижоктун ырлары

94. Жөө жомоктор

95. Жомоктор

96. К. Мифтаковдун өмүр баяны

97. Сталин тууралуу ырлар

98. Эл акындарынын өмүр баяны: (Алдаш, Чоюке, Назар, Арстанбек, Солтобай.

99. Мендирман

100. Үркүн

101. Төштүк, Жоодар Бешим

102. Маданбектин Камалды көздөй айдалганда айтканы Токтосундун арманы

103. Ырлар

104. Уруунун бөлүнүштөрү жөнүндө түшүнүк жана макал-лакаптар

105. Ырлар (“Күлүк айткан сыны” ж.б.)

106. Манас баатыр Кожожаш Көбөк хан

107. Көкөтөйдүн Какшаалга барганы

108. Ырлар

109. Санат ырлары (Калмурза, Айтике)

110. Эл акындарынын өмүр баяны (Алдаш, Чоюке, Назар, Арстанбек)

111. Ырлар (Касым, Курманаалы Нусупов)

112. Бугу сарбагыштын урушу

113. Жомоктор. Жанчархан Ырлар

114. Мендирман

115. Көкөтөйдүн окуялары

116. Кыргыздар (Кыргыздардын чыгышы,урууларга бөлүнүшү)

117. Кыргыздардын үрп-адаттары

118. 1916-жылкы козголоң Үркүн

119. Зулумдар

120. Тайлак баатыр

121. Манас кайсы улуттан экендиги тууралуу маалымат

122. Нурхан (жомок)

123. Макал сөздөр жана санат ырлары

124. Эки колхоз (ыр)

125. Калык Акиевдин ырлары (орг)

126. Балгам. Барсиза Шайык. Эсенаман менен Жеңижоктун айтышы. Чабан менен жолугушуу

127. Чабуул

128. Осмонкулдун ырлары

129. Колониалдык доордун мезгилиндеги кыргыздардын маданияты Түрдүү аңгемелер, айтыштар

130. Көр оглу жана Асанкан Муңдук, Зарлык Кыз Жибек

132. Азыкбай менен Сасыкбай

134. Кыргыздын улуттук оюндары

135. Түрлүү эл ырлары

136. Талас обл. Буденный р-ну б-ча жыйналган диалектологиялык жана этнографиялык материалдар

137. Кыргыз элинин тарыхый маалыматтары (этног-лык мат-р)

138. Эр Эшим

139. Кыргыз тарыхы. (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү тууралуу)

140. Улуу Ата Мекендик согуш күндөрүндөгү кыргыз элинин ырлары

141. XIX кылымдагы кыргыз кол жазмасы

142. Ырлар (Молдо Кылыч, Т.Сатылганов, Солтобай, Жеңижок ж-а “Манастан” үзүндү

143. Алыкенин ашы

144. Барса келбес үңкүрдө

145. Кыргыз эл адабиятын системага салуу тууралуу жана эл акындарынын өмүр баяндары тууралуу схемалар

146. Кара кыргыз эл адабиятынын түрлөргө бөлүнүшү

147. Арманым

148. Кыргыз этнографиясы (Талас кыргыздарынан жазылган)

149. Таластан жыйналган ар түрдүү эл адабияттары

150. Кыргыз калк адабиятын жыйноо жолдору

151. 1. 1922-23 ж.ж жыйналган эл адабияттарынын, калганы жөө жомоктордун планы

152. Кыргыз имласы (орфографиясы)

153. 1915-1916-1917-жылдардагы кыргыздардын Кытайга барганы жөнүндө

154. “Кичинекейге жооп” (Кыргыз эл адабиятын системага келтирүү тууралуу)

155. Тил адабият инст-нун фондусуна өткөзгөн кол жазмаларынын списогу (Казыбектин ырлары) Кыргыз фольклору боюнча түшүндүрүү каты

156. Күүлөрдүн тзмеси

157. Карач дөө

158. Шабдан тууралуу кыскача тарых

159. “Чынтемир мерген”

160. Аял айнеги

161. Манас. Манастын бала чагы жана Кытайдын Нескара баатыры менен Манастын беттешкен жери

162. Улуу Ата Мекендик согуш күндөрүндөгү ырлар

163. Осмон баатыр

164. Фольклорный материал (ырлар)

165. Фольклордук материал (Жалалабад обл. Октябрь рай-нан жыйналган)

166. Чоң-Алай жана Ноокаттан жыйналган кол жазмалардын аннотациялык описи

167. Акылдуу кыз жана зулум хан

168. Совет эл адабияты. (Чоң-Алай жана Ноокат рай-нан жыйналган)

169. Ноокат рай-нан жыйналган фольклордук тарыхый материалдар

170. Чоң-Алай жана Ноокаттан жыйналган материалдар

171. Чоң-Алай рай-нун эл адабияты жана тили Чоң-Алай, Ноокат экспедициясынын жыйынтыгы жана маршруту

172. Совет эл адабияты Чоң-Алай рай-нун этнографиялык тарыхый материалдары

173. Чоң-Алайдын эл адабияты, тарыхы, тили, этнографиясы

174. Жөө жомоктор (Эр Манас жана Эр Кошой)

175. Ачы рай-нан жыйналган фольклордук материал “Олжобай” менен “Жалайыр”

176. “Семетей” “Манас” жана”Семетей”

177. Карыянын жомогу

178. Ноокаттын жомоктору жана жөө жомоктору

179. Ноокаттын диалектиси

180. Чоң-Алай жана Ноокат экспедициясынын кол жазмаларынын тизмеси Дневник

181. Жусуп ырчынын кол жазмасы (Дар Шарият)

182. Жеңижок менен Наркулбүбүнүн айтышы Эсенаман менен Жеңижоктун айтышы-бул китеп жок Келин менен Калыктын айтышы

183. Атбашы рай-нан жыйналган фолклор

184. Күлбара менен Асан

185. Талып Байболотовдун өмүр баяны

186. Фольклордук материал (Фрунзе обл, Сталин рай-нан жыйналган)

187. Чаткал рай-нан жыйналган советтик фольклор

188. Барпынын ырлары

190. Барпынын ырлары (казат-казалдар)

191. Үмөт Молдонун архиви (санжыра)

192. Ленин кошогу (Казыбектин ырлары)

193. Адам тарыхы

194. Ырлар

195. Материалы фольклорной экспедиции в Тюпской район Ыссыкульской области

196. Прозаические сюжеты малого эпоса (перевод В. Н. Шнейдман)

197. Макал-лакаптар

198. Барпы Алыкуловдун ырлары

199. Жаңыл Мырза

200. Ак Мөөр

201. Казак койун саап кыргыздардын Ысарга киргени

202. Казак койун саап кыргыздардын Ысарга киргени ж.б.

203. Ак ширин менен Ашым

204. Алдаш Молдонун ырлары

205. Тянь-шань областынан жыйналган фольклордук материалдар

206. Нарын областынан жыйналган фольклордук материалдар

207. Тянь-шань областынан жыйналган фольклордук материалдар

208. Тянь-шань областынан жыйналган фольклордук материалдар

209. Тянь-шань областынан жыйналган фольклордук материалдар

210. Кыргыз совет фольклору (Ысыккөл экспедициясы 1949 ж).

211. Ысыккөл өрөөнүнөн жыйналган фольклордук материал

212. Болот (жомок)

213. Барпынын ырлары

214. Үч-Терек Токтогул районунан жыйналган фольклордук материалдар

215. Калыгулдун масели

216. Ырлар

217. Ырлар жыйнагы

218. Ш. Маматкуловдун ырлары

219. Эл кошоктору

220. Мендирман

221. Ашыктык эл ырлары

222. Макалдар

223. Ырлар

224. Ырлар

225. Чаткал районунан жыйналган лингвистикалык, этнографиялык, фольклордук материалдар

226. Киргизские пословицы и поговорки

227. Ар түрдүү эски майда ырлар

228. Ашыктык ырлар

229. Чычкандар (тамсил)

230. Чычкан, мышык, арстан (тамсил)

231. Төө, аюу, түлкү, карышкыр, жолборс, козу (тамсил)

232. Пословицы киргизского народа

233. Киргизские пословицы и поговорки

234. Жомоктор

235. Ашыктык ырлар

236. Ош областынан жыйналган фольклордук материалдар

238. Материалы фольклорной экспедиции Ысыкульской обл.

240. Ырлар жыйнагы

241. Табышмактар жана жаңылмачтар

242. “Саркындылар” (пьеса)

243. Ырлар жыйнагы

244. Ниязаалы Молдонун насыяты

245. Куйручук

246. 1916-жыл (Үркүн)

247. Ырлар

248. Санат ырлар жана буудайык

249. Керим Жумабай уулунун ыры

250. Балык акындын ырлары жана Шырдакбек жөнүндө ыр

251. Акындардын өмүр баяны: Омурзаков Куйручук Асанов Ысакбай Рысмендиев Акмат Жамалиев Тургунбай Курманалиев Дүйшөбай Ыбраимов Күчүк Карабаев Жантемиров Асанбек Шадыканов В. Кендирбаев Акун Аксунов Байбача Болпаев Казы Абдрахманов Ы

252. Балбай

253. Ырлар

254. Ырлар

255. Алымкул акындын Токтогул менен учурашканы

256. Апенди жөнүндө ар түрдүү азгемелер

258. Түрдүү ырлар

259. Көкөтөйдүн сөздөрү

260. Бугу Сарбагыштын урушу

261. Бугуменен Сарбагыштын урушу

262. Ырлар жыйнагы

263. 1916-жыл (Үркүн)

264. Ырлар жыйнагы

265. Эл акыны Нишандын өмүр баяны

266. Ата мекендик согуш мезгилиндеги ырлар

267. Кыргыздын советтик фольклору

268. Балбай

269. Жөө жомоктор

270. Пословицы и поговорки кирг. народа

271. Беш дербиш

272. Жалпы кедейдин атына (Ибарат терме)

273. Ашыктык эл ырлары

274. Керим Жумабаевдин ырлары

275. Сагымбайдын өмүр баяны

276. Улуу Манасчы Келдибектин жана Шапактын өмүр баяндары

277. Кең заман

278. Ат-Башы районунан жыйналган материалдар

279. Бугу менен Сарбагыштын ортосундагы чырдын адеп башталышындагы себеби

280. Жөө жомоктор

281. Улуу Манасчы Балыктын өмүр баяны

282. Жаныш-Байыш

283. Ырлар жыйнагы

284. Тай куланын байгеси

285. Макал-лакаптар

286. Мөөркан

288. Ар түрдүү эски майда ырлар

289. Жалпы кедейдин атына (Ибарат терме)

290. Ашыктык ыр

291. Майда ырлар

292. Жөө жомоктор

293. Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары

294. Күйгөн

295. Шабдан кошогу

296. Казак-кыргыз окуясы

297. Ормондун кунун куугандарга Шырдакбек Алдаш Женикеевдин өмүрү Бугу менен Сарбагыштын урушу

298. Казак-кыргыз окуясы

299. Ата мекендик согуш мезгилиндеги кыргыздын эл ырлары

300. Кал заман

301. Жөө жомоктор

302. Макалдар

303. Барпынын ырлары

304. Улуу Ата мекендик согуш учурунда чыгарылган ырлар

305. Кыргыздын эл медицинасы

306. Тянь-Шань областынан жыйналган этнографиялык материалдар

307. Этнографиялык материал

308. Кырк ооз калп

309. Кырк ооз калп

310. Калп

311. Ысыкөл областынын Покровка рай-нун Чоң-Кызыл суу деген жеринен табылган материалдар: Отрывки из Корана Диван Фазули “Лейли и Маджун” Чоркитон (4 книги) Из шариата Рукопись Нравручения Ырлар, табышмактар, жаңылмачтар

312. Тянь-Шань областынан жыйналган материалдар

313. Молла Наср-Эдин и его жена Толук жеңишке (драма) Биздин душмандар Жамийла Ак бермет №36 драма Туткун Кара кулпу Аты жана автору Керексиздер Байбиче токол Темасы жок пьеса Жаш Жамийла Арстанбек Мулла Насреддин +ч Окуучунун сыры Жаңы турмушка 1916-жыл 1916-жыл (пьеса)

315. Материалы по дунганскому фольк.

316. Материалы по дунганскому фольк.

317. Сборник дунганского фольклора

319. Тянь-Шань областынан жыйналган материалдар.

320. Нашему светочу Сталину.

321. Мендирман.

322. Көңүл жубатуу сөздөрү жана ырлар.

323. Эшимкул менен Зууранын зары.

324. Эр Курманбек.

325. Эр Курманбек.

326. Кыргыз. Кыргыздын түпкү теги. уруучулук курулушу. Уруучулук. курулушу убагында түрлүү салттар.

327. Өтө (Жеңижоктун ) ырлары.

328. Өзгөрүш ырлары.

329. Секетбай күйгөн.

330. Ашыктык ырлар.

331. Токтосун менен бүркүт (аңгеме).

332. Ашыктык ырлар.

333. Жөө жомоктор.

334. Кыргыз баатырлары.

335. Майда ырлар.

336. Кыргыз совет фольклору.

337. Ырлар.

338. Кедейкан Курманбек.

339. Кыргыздын советтик фольклору.

340. Материалы фольклорной экспедиции в Тюпской район Ысыкульской области.

341. Материалы фольклорной экспедиции в Ысыкульской области.

342. Легенды

343. Эшимкул менен Зууранын зары.

344. Олжобай.

345. Саринжи Бөкөй.

346. Тамсилдер.

347. Кожожаш.

348. Кыргыз эл жомоктору.

349. Мерген падыша (жомок).

350. Тянь-Шань областынан Куланак районунан жыйналган ырлар.

351. Токтораалы Талканбаевдин ырлары.

352. Жаман аял менен жакшы аял Бактылуу менен бактысыз.

353. Кыргыз автономный областы жөнүндө маалымат.

354. Макал-лакаптар.

355. Осмонаалы Сыдыковдун өмүр баяны.

356. Ырлар жана жомоктор.

357. Кожожаш.

358. Калптар.

359. Ырлар.

360. Поговорки и пословицы киргизского народа

361. Кыргыз элинин макал-лакаптары

362. Кыргыз элинин макал-лакаптары

363. Отражение ига кокандских ханов и народных стихах

364. Кыргыз урууларынын чыгышы жөнүндө (Балыктын санжырасы)

365. Мамаке баатыр Акылдуу аял Манас

366. Арабдын ханы Ростеван

367. Кыздын өлүмү

368. “Эркин тоо” газетасы

369. “Эркин тоо” газетасы

370. Жомоктор

371. Улуу Ата мекенелик согуш мезгилиндеги кыргыз элинин патриоттук ырлары

372. “Эркин тоо” газетасы”

373. Манастын күмбөзү

374. Улуу Ата мекенелик согуш мезгилиндеги ырлар

375. Орус элинин каармандык эпосу. Игордун полку жөнүндө сөз

376. Көкчө

377. Конские скачки

378. Киргизские народные сказки

379. Ырлар

380. Ырлар

381. Ырлар

382. Ырлар

383. Жаныш - Байыш

384. Табылды баатыр

385. Эл кошоктору

386. Эр Төштүк

387. Ырлар

388. Песни и напевы Средне-Азиатских народов

390. 250 киргизские күү и песни

391. Ырлар (Улуу Ата мекендик согуш мезгилиндеги ырлар)

392. Ар түрдүү фольклордук материалдар А. Мундузбаевдин ырлары А. Мундузбаевдин ырлары А. Мундузбаевдин ырлары Б. Джамбиеванын ырлары Ырлар Ч. Шадыбековдун ырлары Ч. Шадыбековдун ырлары Ырлар

393. Ырлар

394. Токтогул жана Тоголок Молдонун өмүр баяндары; ырлары, Ы. Абдрахманов жыйнаган материалдар

395. Ар түрдүү темадагы ырлар

396. Тамсилдер жана жомоктор ч.1 Тамсилдер жана жомоктор ч.2

397. Тянь-Шань областынан жыйналган фольклордук материалдар (жомоктор)

398. Тянь-Шань областынан жыйналган фольклордук материалдар (жомоктор)

399. Тянь-Шань областынан жыйналган фольклордук материалдар (жомоктор)

400. Тянь-Шань областынан жыйналган фольклордук материалдар

401. Жаңыл Мырза 1 экз (А. Чоробаевдин өмүр баяны кошо тиркелген 6-бет) 2. Жаңыл Мырза 2 экз

402+ К. “Жаңыл Мырза” орг

403. ”Тапкыч киши” (комедия) (орг коп)

404. Фольклор Великой Отечествен

405. Улуу Ата Мекндик согуш күндөрүндөгү ырлар (орусча котормосу менен)

406. Ар түрдүү ырлар

408. Ар түрдүү ырлар

409. Кыргыз совет фольклору (Ысыкөл экспедициясынын материалы)

410. “Жаныш-Байыш” “Жаныш-Байыш”

411. Кыргыз совет фольклору

412. Солтобайдын ырлары

413. Жаңыл Мырза (2 экз)

414. 1916-жылдагы которулуш жөнүндөгү ырлар

415. “Мендирмандын” кыскача сюжети “Жаңыл Мырзанын” кыскача сюжети

416. Жомоктор

417. Сказки

418. Стихи

419. Төштүк (поэмасы)

420. Кыргыз калк адабиятынын жыйноо жолдору

421. Тянь-Шань, Ысыкөл областынан жыйналган материалдар

422. Ысыкөл областынан жыйналган фольклордук материалдар

423. Кыргыз тарыхы боюнча жалпы обзор

425. Ош областынан жыйналган фольклордук материалдар

426. Ош областынан жыйналган фольклордук материалдар

427. Жомоктор

428. Кыргыз элинин макал-лакаптары

429. Молдо Нияздын санаттары

430. Макал-лакаптар

431. Дунганские народные песни

432. Дунганский фольклор

433. Блокноттогу ырдан көчүрмө

434. Эр Табылды

435. Айтыш (элден жыйналган)

435 а. Диндик ( айтыш) Письмо с Кокшаала Фондудагы араб алфавитиндеги кол жазмалардын жанрга бөлүнүштөрү Отчет 1953-жылдын ичинде иштелген иштер

436. Күү ырлары Блокнот (ар кандай запистер)

437. Макалдар (элден жыйналган)

438. Мактоо (элден жыйналган)

439. Табышмактар (элден жыйналган)

440. Амандашуу (учурашуу)

441. Адамдын мүнөздөрү (элден жыйналган)

442. Арман (элден жыйналган)

443. Жай, алабы, толгоо

444. Акый (элден жыйналган)

445. Калп (элден жыйналган)

446. Эмгек ырлары

447. Дарым. Бадик (Табып)

448. Жаңылмачтар (элден жыйналган)

449. Чарба мал (элден жыйналган)

450. Коштошуу (элден жыйналган)

451. Бакшы Бүбү (элден жыйналган)

452. Жөө жомоктор. Карагул, Бактыяр, Кожожаш

453. Күлдүргүч сөздөр

454. Кызга көрүшүү (элден жыйналган)

455. Дубананын ак урушу

456. Кордоо (элден жыйналган)

457. Үй жанына баруу (элден жыйналган)

458. Ар түрдүү фольклордук материалдар

459. Кошоктор (элден жыйналган)

460. Санат (Терме)

461. Сүйүүүчүлүк (элден жыйналган)

462. Диний окуялар (элден жыйналган)

463. Бата (элден жыйналган)

464. Балбай

465. Чолок кыздын коңур кызга айтканы. Карчыга, пайгамбар, көгүчкөн. Санат ыр

466. Карагул. Азыкбай мене Сасыкбай (жомоктор)

467. Фольклор жана эл акындарынын чыгармалары. Талас энциклопедиясынын материалдарынан

468. Укуев Мырзабайдын ырлары

469. Сүйөркул Абдрахмановдун ырлары

470. Курманбек

471. Балкы кыз. Калык ырчынын айтканынан

472. Ак Мөөр

473. Сооронбек Чойбеков. Ырлар жыйнагы. 40 жыл мурун, 40 жыл ичинде

474. Ар түрдүү фольклордук материалдар

475. Жалалабад обл-гы Караван рай-нан жыйналган фольклордук материалдар

476. Ар түрдүү фольклордук материалдар ж-а Токтогулдун ырлары

477. Кыргыз эл макал-лакаптары

478. Жалалабал обл-н Алабука, Караван рай-нун жергиликтүү элдеринен жазылып алынган фольклордук материалдар

479. Кыргыз эл макал-лакаптары

480. Материал по этническим песням дунганского народа Кирг. И Казакской республиках

481. Жалалабал обл-гы Ленин рай-нан жыйналган фольклордук материалдар (Токтогул жөнүндө, ж-а ар түрдүү чыгармалар)

482. Токторалы Талканбаевдин ырлары

483. Арабча кол жазма (ыр түрүндө жомок) Кичи арабча кол жазма (ар түрдүү фольклордук материалдар) Кичи арабча кол жазма Кичи арабча кол жазма (+ткөн күнлар) Кичи арабча кол жазма (“Молдокенин аңгемеси”)

484. Эр Солтоной

485. Саринжи-Бөкөй

486. Сүйөркул Абдрахмановдун өмүр баяны, ырлары

487. Эпические песни бытующие среди советских дунган

488. Эр Солтоной (ориг)

489. И. Абдрахмановдун өмүр баяны

490. Ош обл. Караван рай-н жыйналган фольклордук материалдар Караван рай-н жый-н фольк-дук материалдар

491. Жалалабад обл. Жаңы-Жол рай-н жыйналган фольк-р материалдар

492. Жалалабад обл. Ала-Бука рай-н жыйналган фольк-р материалдар

493. Токтогул тууралуу эскермелер

494. Токтогул жөнүндө эскерүүлөр

495. Саткынбай Керимкуловдун ырлары

496. Дунганские сказки

497. Жаңыл Мырза

498 а. 1. Дунганский фольклор (сказки)

498 б. 2. Дунганский фольклор (сказки)

499. Жумгал рай-н жыйналган фольклордук материалдар

501. Тянь-Шань обл. Нарын ж-а Ак-Талаа рай-н жыйналган фольклордук материалдар

502. Тянь-Шань обл. Тогуз-Торо ж-а Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар Казыбектин ырлары

503 а. Устное народное творчество советских дунган

503 б. Устное народное творчество советских дунган

504. Фольклорный материал по литературе советских дунган Киргизии

505. Фольклорный материал дунганского народа, собранный Хасановым

506. Ырлар жана поэмалар

507. Марике жомок. Чил жалгыз жомок

508. Долоон мерген (жомок)

509. Киштуш (жомок)

510. Народное творчество советских дунган

511. Тянь-Шань обл. Нарын Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

512. Тянь-Шань обл. Нарын Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

513. Ош областынын Совет районунан жыйналган элдик оозеки чыгармалар

513 а. Ош областынын Совет районунан жыйналган элдик оозеки чыгармалар

514. Советтик кыргыз эл ырлары

515 №1. Ош обл Алай рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

515 №2. Ош обл Алай рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

516 №1. Шаршен Термечиков (өз кол жазмасы)

516 №2. Шаршен Термечиков (өз кол жазмасы)

517 №1. Актан Тыныбековдун өз кол жазмасы

517 №2. Актан Тыныбековдун өз кол жазмасы

518. Курбанбек

519. Эл оозунан жыйналган ырлар

520. Макал-лакаптар

521. Гүлгаакы (поэма)

522. Заметки об эпосе “Манас”

523. Всеобщий взгляд на тюркские “дастаны” (“Манас”)

524. Сынчылар

526. Пржевальск, Түп рай-н жыйналган фольклордук материалдар

526 а. Пржевальск, Түп рай-н жыйналган фольклордук материалдар

527. Шаршен Термечиковдун чыгармалары

528. Араб алфавитиндеги материал

529. Жомоктор

530. Токтогулдун кыргыз совет адабиятын түзүүдөгү ролу жана мааниси

531. Жети-Өгүз рай-н жыйналган элдик чыгармалар

532. Советтик кыргыз эл ырлары

533. Токтогул рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

534. Ысыкөл рай-н жыйналган фольклордук материалдар

535. Калинин рай-н жыйналган фольклордук материалдар

536. Москва районунан жыйналган фольклордук материалдар

537. Сейитбек. (Эр Курманбектин баласы жөнүндө)

538. Жоодар Бешим

539. Жантай (эл оозунан жазылган поэма)

540. Сүйөркул Абдрахмановдун ырлары

541. Төлөбай Акынбековдун ырлары

542 №1. Кант жана Сокулук рай-н жыйналган фольклордук материалдар

542 №2. Кант жана Сокулук рай-н жыйналган фольклордук материалдар

543. Карач-Көкүл баяны

544. Жөөлөшкөндөр жоругу (балдарга арналган чыгармалар)

545. Сейитбек (Эр Курманбектин баласы тууралуу)

546. Кыргыздын оозеки эл чыгармачылыктарынан

547. Сооронбек Чойбековдун ырлары

548. Жаныш-Байыш

549. Эсенамандын, Үмөталынын, Сулаймандын ырлары Чоңдунун, Эсенамандын айтышы. Эшмамбет менен Токтогулдун Жүндүбайдын тоюнда ырдаганы. Токтогул менен Эшмамбеттин Кең-Колго келиши Эшмамбет, Курман, Жаныбайдын өмүр баяндары

550. Эшмамбет акындын өмүр баяны. Токтогул менен Эмамбеттин айтышы.

551. Фольклордук-диалектологиялык материалдар (согуш мезгилиндеги)

553. Молдо Нияздын ырлары

554. Жомоктор Курманбек (эпизод) Көкөтөйдүн ашы (Манастан үзүндү)

555 №1. Кемин жана Чүй райондорунан жыйналган фольклордук материалдар

555 №2. Аты жок

555 №3. Чункелеев Абдраим

556. Эшмамбеттин ырлары

557. Жеңижоктун ырлары(Эшмимбет жана башка акындардын ырлары бар)

558. Эмгек ырлары

559. Элдин оозеки чыгармачылыгынан жыйналгандар

560. Момо ажынын ырлары

561. Эсенаман менен Жеңижоктун айтышы. Казыбектин ырлары.

562. Необыкновенные приключения землей и других местах Эр Төштүка, богатыря степей

563. Элдик оозеки чыгармалардын түркүн үлгүлөрү

564. Кыргыз элинин санжырасы

565. Жомоктор жана ырлар

566. Жомоктор жана Токтогул, Эшмамбет экөө Кара Курман ырчыга жолукканы

567. Жомоктор

568. Жомоктор

569. Түрлүү ырлар

570. Ленин кошогу

571. Мөөркан

572. Тоолуу Бадахшан автономиялуу областынын Мургаб рай-нан жыйналган фольклордук материал-р

573. Макал жана лакаптар, аңгемелер элдик оозеки ырлар

574. Кыргыз элинин макал -лакаптары

575. Талас рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар (араб алфавитинде жазылган кол жазма)

576. Баткен, Лейлек рай-нан жыйналган фольклордук материалдар

577. Ырлар жана кошоктор

578. Ырлар жыйнагы

579. Жомоктор макал лакаптар

580. Ырлар жыйнагы

581. Кадыр менен Кенендин айтышы

582. Момо ажынын ырлары

583. Ырлар

584. Эл ырлары

585. Элдик оозеки чыгармалар

586. Карылыктын арманы

587. Ар түрдүү фольклордук мат-дар

588. Элдик оозеки чыгармалар

589. Ар түрдүү фольклордук мате-р

590. Жомоктор жана ырлар

591. Элдик оозеки чыгармалар

592. Жомоктор, ырлар, кошоктор

593. Санаттар

594. Жомоктор, уламыштар, ырлар

595. Ырлар

596. Жомоктор

597. Жомоктор жана ырлар

599. Ар түрдүү фольклордук материалдар

600. Талас өрөөнүнүн Киров рай-нан жыйналган фольклордук материалдар

601. 1971-ж. Ленин районунан жыйналган фольклордук материалдар

602. Шабдандын өлүмүндө Сагымбайдын кошогу

603. Кант районун Ж. Казакбаев жыйнаган фольклордук материалдар

604. Айтыштар, сүйүү ырлары жана терме ырлар

605. Экия Муканбетов жыйнаган ырлар, айтыштар жана санжыра

606. Санат, терме, санжыра, макал-лакаптар, табышмактар, жомоктор

607. Токомбаев Жумаалы тарабынан жыйналган фольклордук материалдар

608. Сүйөркул Абдрахмановдун чыгармалары

609. Легенда, ашыктык ырлар жана “Акындын элеси” (Токтогул жөнүндө эскерүүлөр)

610. Жеңижок (Өтө) жна Төрөкул Разаковдун ырлары

611. Жомоктор жана Бөрүбай Мешкөө жөнүндө фольклордук материалдар

612. Жаңы-Жол жана Ала-Бука райондорунан жыйналган фольклордук материалдар

613. Ленин районунан жыйналган ар түрдүү фольклордук материалдар

614. Ар түрдүү фольклордук материалдар (Кочкор районунан жиберилген)

615. Каухар балыктын окуясы (эл жомогу)

616. Кыргыз эл оозеки адабияты боюнча түзүлгөн жанрдык схемалар: Мифтаков К (1929 ж) Мифтаков К (1924 ) Мифтаков К (1927) Рахматуллин К (1943 ж) Рахматуллин К (1943 ж) Богданова М Богданова М М. Саманчин, Т. Байжиев, Бектенов З Бектенов З, Байжиев Т, (1948 ж) Тайгуронов А. (1948 ж)

617. Жомоктор, макал, табышмак, жаңылмач “Боз жигит”

618. Элдик оозеки чыгармалар

619. Кант районунан жыйналган фольклордук материалдар

620. “Жаныш-Байыш” жана башка фольклордук материалдар

621. Алп Тобоок (поэма)

622. Фольклордук, этнографиялык материалдар (Ысыкөлдөн)

623. Токтогулдун “Булбулкан” поэмасы жана ар кыл элдик ырлар

624. Жеңижоктун ырлары жана ар түрдүү ырлар

625. Ар түрдүү фольклордук материалдар

626. Казак Наурызбай баатырдын колго түшөрдөгү арманы

627. Ар түрдүү фольклордук материалдар

628. Киров рай-н жыйналган материалдар

629. Ар түрдүү фольклордук материалдар

630. Ош обл. Рай-н жыйналган фольклордук материалдар

631. “Манас” жана “Саринжи-Бөкөй” (Ош обл.. Ленин рай-н Энгельс атындагы колхоздон табылган)

633. Ар түрдүү фольклордук материалдар

634. Жеңижоктун өмүр баянынан жана Эсенаман менен айтышканы

635. Ар түрдүү фольклордук материалдар

636. Фольклордук-этнографиялык материалдар

637. Ар түрдүү фольклордук материалдар

638. Ош обл. Ленин рай-н жыйналган фольклордук материалдар

639. Кыз Дарийка

640. Ар түрдүү фольклордук материалдар

641. Санжыралар, жомоктор, макалдар

642. 1.чендер 1. Ар түрдүү фольклордук материалдар

643. Эл оозунан жазылган ар түрдүү фольклордук материалдар

644. Ош областынан Ноокат, Фрунзе рай-н жыйналган материалдар

645. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

646. Эшмамбеттин ырлары

647. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

648. Ленин рай-н жыйналган фольклордук материалдар

649. Кыргыздар жөнүндө мурункулардын калган эстелик сөздөрү

650. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

651. Өзбек ССриндеги Сыр-Дарыя жана Жиззак обл-гы Заамин, Санзар кыргыздарынан жыйналган мат-р

652. Эл оозеки адабияты

653. Кыргыз ССРинин Кара-Суу рай-нан жана +збек ССРинин Кожо-Абад Коргон-Тобо рай-нан жыйналган фольклордук материалдар

654. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

655. Ырлар

656. Тоголок Молдонун балалык чагы Музоокенин “Сары-Өзөн”, “Муңдууку” ырларынын жаралыш себеби

657. Эл оозунан жазылган чыгармалар

658. Ырлар жана кошоктор

659. Кыргыз санжырасы

660 №1. Ош обл. Сузак рай-н жыйналган фольклордук материалдар

. Аты жок

661. Ноокат рай-нан жыйналган элдик оозеки чыгармалар

662. Ырлар

663. Араптардын санжырасы

664. Алты карып (жомок)

665. Эненин тагдыры (комуз менен аткарылуучу чыгарма)

666. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

667. Курманбек

668. Ленин, Өзгөн, Тогуз-Торо, Ала-Бука рай-н жыйналган фольклордук мат-дар. (Манас эпосунан үзүндүлөр да бар)

669. Сүйүнбай акын менен Арстанбек акындын айтышы

670. Сарбас кыргыз Калмырза деген акын

671. Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар

672. Ысыкөл обл-н Ак-Суу рай-нан жыйналган фольклор

673. Көкөтөй

674. Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар

675. Сузак рай-нан жыйналган фольклордук чыгармалар

676. Жаш келин(2 экз.). Барпайым(2 экз)

677. Ар түрдүү фольклордук материалдар

678. 1. Кыргыздардын өткөндөгү акындары Калмырзанын, Солтобайдын, Жаманкулдун ж.б. акындардын ырлары 2. Алты акындын айтышы (Осмонкул, Абдылда Коконов, Ысмаил Борончиев, А. Үсөнбаев, М. Мусулманкулов, Т. Шабданбаев).

679. Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар

680. Асказан баатыр (жомок)

681. Сейитбатал жомогу

682. Араван жана Кара-Суу райондорунан жыйналган фольклордук материалдар

683. Ленин жана Кара-Суу рай-нан жыйналган материалдар

684. Жакшы адамдар, жаман адамдар

685. Фольклорные материалы хакасского народа

686. Кыз Сайкал

687. Ар түрдүү фольклордук материалдар

. Ар түрдүү фольклордук материалдар (Боогачынын өмүрү, ырлары жана башка түрдүү материалдар)

688. Жомоктор

689. Кулмурза менен ак сап-кын

690. Ырлар

691. Өтө Жеңижок ырчы (адабий портрет)

692. Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар

692№2. Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар(№2 китеп)

693. Тува эл жомоктору

694. Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар

695. Акын-куудулдар жөнүндө материалдар жана макал-лакаптар

696. Должность тай-ши в Монголии вXVвеке (Гарвардский журнал по Азиатским исследованиям)

697. Ырлар

698. Токтогулдун санаттары

699. Кочим хан (сказка)

700. Кочкор рай-нан чогултулган макал-лакаптар

701. Макал-лакаптар

702. Ар түрдүү фольклордук материалдар

703. Катаган менен Бүйүмбайдын айтышы

704. Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар

705. Асылкан

706. Табышмактар

707. 1. Нарын областынын Тянь-Шань районунан жыйналган фольклордук материалдар

. ---“----“----“--

710. Жомоктор

711. Токтогул рай-гы Шонко деген элден чогултулган куудул сөздөр Эшмамбет жөнүндөгү айрым маалыматтар

712. 1.Ак-Талаа, Тогуз-Торо рай-нан чогултулган ар кандай фольклордук мат-р 2. “Кыз Жибек” поэмасы “Манас” эпосунан үзүндү (өзүнчө дептерлерде ) (6 китеп)

713. Рысбек уулу +зүбектин аткаруусунда жазылган обондуу ырлар жана күүлөр

714. Ар кандай тематикадагы эл ырлары

715. Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар

716. 1916-жылдагы кыргыздын көтөрүлүшү

717. Кочкор рай-нан жыйналган фольклордук материалдар (Кочкор жана Жумгал рай-нан жыйналган)

719. Ар түрдүү фольклордук материалдар, жомоктор, сүйүү ырлары, өлөңдөр, жоокердин каттары

720. Жомоктор, болумуштар, чечен сөздөр

721. Ар түрдүү фольклордук материалдар

722. Тажик ССРинин Жерге-Тал рай-н жыйналган фольклордук материалдар

723. “Эскерме”

724. Талас өрөөнүнөн жыйналган фольклордук материалдар: Балык, Чоңду, Алымкул, Үмөтаалынын ырлары

725. Ар түрдүү фольклордук материалдар: “Манас” ж-а ар түрдүү ырлар

726. Ар түрдүү фольклордук материалдар уламыш, аңгемелер, Сагымбай, Куйручук, Тоголок Молдо жөнүндө эскерүүлөр ж.б.

727. Кыргыз элинин фольклорун жыйнагандар жана аларды илимий жактан изилдегендер; басмага даярдагандар жөнүндө маалымат.

728. Талас областынын Токтогул рай-нан жыйналган фольклордук материалдар

729. 1.Элдик казынадан 2. Атасы өлгөндөгү кошок 3. Көр бому 4. Акеси өлгөндөгү арман ыр

730. Ар түрдүү фольклордук материалдар

731. Ош обл-нын Алай рай-нан жыйналган фольклордук матер-р

732. Алай районунан жыйналган фольклордук материалдар

733. Совет районунан жыйналган мат-дар

734. Нарын обл-нын Ат-Башы рай-нан жыйналган фольклордук материал-р

735. Кадыраалынын тамашалары

736. Бекназар куудул

737. “Бостон” (эпос)

738. 1 “Бугу менен Сарбагыштын чабуулу” 2 “Алдаш Молдонун газелдери”

739. “Бостон” (эпос)

740. Санжыра

741. Ырлар жана санжыра

742. Ырлар

743. Ар түрдүү фольклордук чыгармалар ж-а акындар: Нуркере, Акмат, Абдыкалык, Эримбет, Кулумбет ж.б. санат, терме, турмуш, сүйүү ж.б.

744. Ар түрдүү ырлар жана жомоктор

745. Жомоктор

746. Жомоктор

747. Ар түрдүү материалдар

748. Жомоктор

749. Жомоктор

750. Жомоктор

751. Ырлар

752. Кожожаш

753. Молдо Кылыч

754. Алдаш Молдо (өмүр баяны)

755. Төкмө акындар

756. Жомоктор

758. Фольклордук материалдар

759. Элдик оозеки чыгармалар

760. Жомоктор, аңгемелер

761. Ар түрдүү ырлар

762. Жомоктор

763. Кыргыз эл фольклору

764. Ар түрдүү фольклордук материалдар

765. Фольклордук материалдар

766. Тарыхый маалыматтар

767. 767, 768 экөө бир папкада

768. Ар түрдүү фольклордук материалдар

769. Жаныш-Байыш

770. Калмурат Рыскулов тапшырган материалдар

771. Ок аралаган ырлар

772 773 774 775 776 777 778. Фольклордук материалдар

779 780 781 782 783 784. Фольклордук материалдар

785. Жаныш, Байыш

792 793 794 795 796 797. Фольклордук материалдар

798. Кыргыз макал-лакаптары

798. Познавательная ценность пословиц, их возникновение, жизнь и значение в языковой культуре народа

799. Жеңижоктун кошоктору

800. Ар түрдүү фольклордук материалдар

801. Санжыра

802. Куйручуктун бала чагы

803. Ахвали кыргызия

804. Казалдар

805. Казыбектин казалдары

806. Фольклордук материалдар

807. Жаныш, Байыш

808. Такташ керек

809. Санжыра

810. Зулпуев Мамажандын материалы

811. Легенда, уламыштар

812. Танаев тапшырган материалдар

813. Кыргыз эл поэмалары

814. Кыргыз совет фольклору

815. Кыргыз элинин сүйүү ырлары

816. Эски кол жазма китеп Курандан көчүрмө Пайгамбарлардын чыгышы. Санжыра. Курман датка жөнүндө Ырлар. Китеп. Араб арибинде элдик ырлар ж.б.

817. Араб тилинин грамматикасы Түрдүү диний окуялар

818. Суусаркан менен Барпынын айтышы Беш болуштун казалы

819. Профессор Карасаевде сакталган элдик оозеки чыгармалар ж-а айрым жазмачы акындардын мурастары жөнүндө пикир

820. Ак-Мөөр

821. Кыргыз фольклору боюнча жыйнаган материалдар

822. Кадыралынын тамашалары

823. Санжыра дастан жана акыл насаат жөнүндө ырлар

824. 1990-жылы Ак-Талаа, Ат-Башы, Жумгал өрөөндөрүнөн жыйналган фольклордук материалдар 1. Тайлак баатырдын үч эрдиги. 2. Акын Нурдин казалы 3. Казыбектин казалы 4. Боогачынын ырлары 5. Куйручук жөнүндө 6. Казыбектен 7. Куйручуктун Чүйгө Шабданга барганы 8. Тоголок Молдонун Чоткаранын агасы Касымалыга ырдаганы 9. Калык ырчы А. Айтматов менен Барпы акындын кездеши.

825. Шааймарман

826. Реми Дор. Песни в киргизской литературе.

827. Реми Дор. Метель или обучение поведению. Пословицы у Киргизов Авганского памира

828. Реми Дор. Табышмак или обучение умению размышлять. Загадки у Киргизов Авганского памира.

829. Султанов Кедейкан “Кыз Жибек”

830. “Зар заман”

831. Молдо Кылыч жөнүндө материалдар

832. Жеңижоктун өмүрү боюнча материалдар

833. Буудайык уламыш

834. Турат уулу Акматбектин тапшырылган санжыра материалдары боюнча кыскача пикир. Чечире деген эмне?Кандай пайда болгон. Белек-Кыргыз академиясына санжыра.

835. Кайыр Мукашеванын кол жазмалары

836. “Ырлар поэмалар”

837. Легендалар, санжыра, кошок

838. Т. Мадиев “ Эскинин тагы, жарашыктуу багы” роман

839. 1.Таш рабат мунара 2. Семетей эпосу 3. “Ормон” 4. Казал жана күйгөн 5. Бысмылда 6. “Ырлар” 7. Күкүк-Зейнеп төрт көшөгөлүү драмалык чыгарма

841. Боз жигит Солтобай, ыр жазмалары Жылдыздын берки жердин аты төмөнкү. Тоо жөнүндө, жылкы, уй, илгери Байталак деген карыя болгон экен.

843. Талканбаев ырлары

844. Колониялык доордо биздин адабият

845. Сарыбаевдин ырларынан үзүндү

846. Фольклордук материалдар

848 849 850. Кан Кошой

851. Алп Манасчы Келдибек

852. Жаңыл Мырза

853. Акыл-насаат жана учкул сөздөр

854. Б. Кебекова тапшырган материалдар

855. Жаныш, Байыш

856. Абыш акенин чыгармалары

857. Курманбек уулу Сейитбек

859. Кедейкан, Райкан, Медеткан

860. Эр Табылды

861. Кыргыз эл жомоктору

862. Кыргыз жүзү

863. Качкан кыздын арманы

864. Муңдук Зарлык

865. Кыргыз эл кошоктору

866. Санжыра

867. Жомоктор

868. Ар кыл мазмундагы ырлар жана поэма

869. Санжыра, ырлар

870. “Алчадияр” Баткен рай-нан жыйналган жана басылган фольклордук материалдар

871. Ы. Абдрахмановдун өмүр баяны; тарых, этнограф, фольклордук материалдар “Жалайыр жалгыз, “Кулмырза”. “Манас”; ар түрдүү фактылар жазылган материалдар

872. “Таварик хамса” “Рахбар имла”

873. Северных тюркских племень

874. Аты жок

875. Из собраний сочинений

876. Тилекмат

877. Макалалар

878. Уламалар

879. Санжыра Ар кандай материалдар Фото – внутри

880. Санжыра

881. Соодонбек Урустом уулу (өмүр баяны)

882. Кайдан табам (ыр) Өзбектер менен тамашалашып айтышканым

883. Өмүр баяны (Зулпуедин) Ар кандай жазгандары

884. Санжыра Өмүр баяны Уламыш

885а (К). Кыргыз элинин макал-лакаптар жана табышмактары

885б (К). Кыргыз элинин макал-лакаптар жана табышмактары

886 (К). Кыргыз эл ырлары

887 (К). Макал-лакаптар (А – К)

888. Санжыра Уаламалар Санжыра дастаны (фото внутри)

889. Ырлар Жомок “Маңыроо Акай” Жалайыр жалгыз Жомоктор: Данияр табып Бейжай аял Төлгөчү

890. Жомоктор

891. Тамсилдер Чычкандар Үй айбандары Жолбун ит

892. Эки китептин кол жазмалары (Курманжан датка тууралуу маалыматтар) Кошоктор

2. Жөө жомоктор

7. Тарыхый сөздөр

9. Песни о событиях 1916 года

12. Казак кыргыз окуясы

25. Фольклор советского периода

29. Биография манасчи Тыныбека

41. Тарыхый сөздөр жана Балыктын ырлары

60. Жөө жомоктор

74. Өмүр, Балбай

80. Шабдан жамагы. Кененсары кысасы

81. Рукопись Т. Байболотова

112. Бугу-сарбагыштын-урушу

116. Кыргызы (происхождение, деление на роды)

118. О событиях 1916 года (Уркун)

120. Тайлак Баатыр

121. Информация о происхождении Манаса

129. Культура кыргызского народа в колониальный период. Разные повествования, празднества

136. Диалектологические и этнографические материалы, собранные в Таласской области, в Буденновском районе

141. Рукопись, записанная в XIX веке

137. Исторические сведения о кыргызском народе (этнографические материалы)

146. Материалы по восстанию 1916г. в Киргизии

158. Краткие исторические сведения о Шабдане

161. Зарисовки археологических предметов

163. Осмон Баатыр

191. Архив Үмөт Молдо (санжыра)

193. История человека

202. Казак койун саап кыргыздардын Ысарга киргени (2)

275. Жизнеописание Сагымбая

276. Жизнеописание сказителей - Келдибека и Шапака

279. Причины возникновения противостояния племен бугу и сарыбагыш

281. Жизнеописание сказителя Балыка

293. Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары

295. Шабдан кошогу

296. Казак кыргыз окуясы

297. Ырлар

305. Кыргыздын эл медицинасы

326. Кыргыздын түпкү теги. Уруучулук курулушу

364. Кыргыз урууларынын чыгышы жөнүндө (Балыктын санжырасы)

412. Солтобайдын ырлары

686. Кыз Сайкал-О. Урманбетов

691. Өтө Жеңижок ырчы (адабий портрет)

733. Киргизское бытовое земледелие

735. Клад серебристых монет первой пол.XIXв. Из долины Таласа

740. Отчет об археологической разведке в Чаткалькую долину

761. Фотографии из Ленинграда (надписи рунические, петроглифы)

765. Основные элементы свадебного церемониала у киргизов

794. Библиографический указатель по истории, археологии и этнографии Киргизии (1774-1917 г)

799. Доисламские верования и их пережитки у Киргизов

802. Боз Үй

876. Заметки о киргизах

1046. Материалы по истории Киргизии (Восстание 1895 Андижан)

1057а. Документы о Б. Солтоноеве

1067. Письмо А. Н. Бернштама по поводу ст. Г. Самарина и др. письма.

1336. Енисейские киргизы в XVIIв.

1444. Археологические Памятники Чаткала (мат-лы)

1519а. Материал по восстанию 1916 г. на территории Ошской обл., Иссык-Кульской обл., Дж-Абадской обл, Фрунзенской обл

1527. Материал к теме “Происхождение киргизского народа” (по данным родоплеменных делений)

1571. Отчет о научной командировке в И-Кульскую и Т-Шанскую обл.

1575. Научный отчет Т-Шанского отряда кирг. компл. Археолог. Этногр. Экспедиции за 1953 г.

1583. Отчетные мат-лы этногр. Отряда кирг. комп. Экспед. АНСССР за 1953 г.

1589. Книга “История Киргизии”, араб. Персид

1617. История Киргизии (перепечатано из книги с арабским шрифтом Уфа, 1913 г)-

1663. Материалы по изучению родового деления киргиз

1681. Родо-племенной состав и расселение киргизов на территории южной Киргизии

1694. Мат-лы о происхож. И родоплеменном делении киргизов

1706. Перевод извлечений из “тарих-и джухангуман” Джувейни

1707. Худуд ал алам

1745. Отчет о работах южно-кирг. отряда в 1955 г.

2. Жоо Жомоктор

7. Тарыхый сөздөр