Турат уулу Акматбектин тапшырылган санжыра материалдары боюнча кыскача пикир. Чечире деген эмне?Кандай пайда болгон. Белек-Кыргыз академиясына санжыра.


Тэги:

Инвентарный номер 834
Дата записи 1991
Дата передачи в рукописный фонд 1992
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания