"Акындар поэзиясы" фонду

В этой категории 289 материалов (236 стр.)

1013.0. М. Мусулманкулов “Курманбек”

1013.0. Түрдүү ырлар.Тоголок Молдо и др. 2 экз

1014.0. Шырдакбек 2 экз

1015.0. “Калыгул”, “Кыргыз жерим”.

1016.0. Уруулардын бөлүнүштөрү

278.0. Ар түрдүү ырлар

1017.0. “Эр Эшим”

1018.0. Күлкүлүү ыр 2 экз (орг копия)

1019.0. Кызмакдымды Бекарстан алганы 31-42. Легенда об истории Киргизии Мендирман. 16-30

1020.0. Ашыктык ырлар (орг копия)

1021.0. Жыйнак

1022.0. Жыйнак I

1023.0. Насыят жана Сырым

1024.0. Эркиндик

1025.0. Манас

1026.0. Тоголок Молдону көмүү жөнүндөгү материалдар

1027.0. Семетей №9.10.

1028.0. (Насият,арман жаш, адам мүнөзү) Ар түрдүү ырлар

1029.0. Урцукан

1030.0. Аты жок

. Аты жок

1031.0. Тарых. (түпкү аталар)

1032.0. Манастан үзүндү

1033.0. Октябрь жана Кыргызстандын 15 жылдыгы

1034.0. Газетные статьи и др.материалы.

1035.0. Характеристика Тоголок Молдо

1036.0. Документы и личные материалы Т.Молдо

1267.0. Ырлар. Зарзаман. Тоголок Молдо

1268.0. Тоголок Молдонун жыйнагы

1269.0. Кара ырлар. (“Кыргыз бакчасы”) К. Мифтаков

1270.0. “Токтогул менен аңгеме” өз кол жазмасы

1354.0. Историческая произведения (проза)

1355.0. Смерть Ормона (Ормондун өлүмү) и др. Исторические рассказы и сведения о родовом делении киргизов

1356.0. “Токсон суроо” и др. Произв.

1357.0. Разные стихи. Тоголок Молдо.

1416.0. ”Тамсилдер жана жомоктор”.

1433.0. Сборник стихотворений Т.Молдо.

1436.0. Соч. Чоробаева и Т.Молдо.

1437.0. Записи о Тоголок Молдо. Чоробаев

1438.0. Новые записи о Тоголок Молдо Чоробаев и др.

1458.0. Новые записи о Тоголок Молдо Чоробаев.

1468.0. 1.Жаман катын. 2. Жакшы катын. 3.Санат ыр. 4. +мүр жаш, Баланын туу. 5.Арман жаш. 6. Качкан кыз.7. Секетбай и др.

. Аты жок

1511.0. Жаңыл Мырза. (Богатырша Мырза)

1512.0. Басни, памфлеты и поэмы до октябрского периода.

1513.0. Стихи до октябрского периода

1516.0. Бабырган

1517.0. Кемпир чал. (Старик и старуха)

1518.0. Фольклорный материал, обработный

1522.0. “Качкан кыз”, “Жаман катын”,”Жакшы катын”.

1523.0. Материал дляIiт. Собрания сочинений Тоголок Молдо.

4034.0. Тоголок Молдо. Молдоалы

4068.0. Фотографии торжественного заседания в Москве, посвяшенного сто летию со дня рождения Т.Молдо.

4069.0. Тоголок Молдонун өз кол жазмасы менен жазылган эки кол жазма

4070.0. Жаштар уюмуна насият. Таштемировдун “Баалуу табылга” аттуу чакан макаласы.

4071.0. Тоголок Молдонун “Токсон суроо”,”Эски Молдо”,”Тегирменчи”,”Тезекчи”, +мүр баяны. өткөзгөн А.Чоробаев.

4072 2 папки. Тоголок Молдонун чыгармаларынын толук жыйнагы I.III.

1225.0. Избранные произведение Токтогула

1226.0. Произведения (стихи, проза)

1227.0. Стихи запис. От Алымкула Усенбаева

1228.0. Стихи о Токтогуле. “Венок Токтогулу”

1229.0. --------“--------- оргиналы рукописей

1230.0. -------“----------- копии рукописей.

1231.0. Подсрочные переводы стихов Токтогула на русский язык.

1232.0. ---------“------- копии.

1233.0. Стихи и другие материалы .получ. в период проведена юбилея Токтогула

1234.0. Произведения Токтогула издан к юбилею.

1235.0. Токтогулдун казак элинде айткан арманы жана башка ырлар.

1236.0. Токтогулдун казак элинде ырдаган ырлары

1237.0. Стихи Токтогула на казакском языке

1238.0. Статья о Токтогуле (бир папка бар экен)

1239.0. Токтогул жөнүндө. Калык Акиев.

1240.0. Токтогул тууралуу. Калык Акиев.

1241.0. Токтогулдун кайта келбейт балалык дегени. Шекербек Шеркулов.

1242.0. Новые стихи Токтогула

1243.0. Папка 1243 переставлено в отдел Дж. Бөкөнбаева. Инв.№1214 (кароо керек)

1244.0. Казакские газеты о Токтогуле.

1245.0. Газеты “областные” Каз.ССр о Токтогуле. 12 газ. и жур лист.

1246.0. Чувашские газеты и журналы о Токтогуле

1247.0. “Ленинчил жаш”, “Комсомолец Киргизии” о Токтогуле.

1248.0. “Сов Киргизия” о Токтогуле.

1249.0. “Кызыл кыргызстан” о Токтогуле.

1251.0. Телеграммы Токтогульск. комитета

1250.0. Планы и постанавления Токт. Комитета.

. Аты жок

1252.0. Стенограмма заседан. Посвяңен. 75 летию со дня рождения кирг. акына Токтогула.

1253.0. Материалы юбилейного заседан.

1254.0. Приветств. Телеграммы юбилея нет.

1255.0. Разная переписка Токтогульск. комитета

1256.0. Материалы по истории со слов Токтогула

1257.0. Автобиограф. и тезисы доклады.

1258.0. Фотоснимки

1259.0. Статей список ссылно Токтогула.

1260.0. Эпоха Токтогула . Азиз Ниалло

1261.0. Токтогул Сатылганов. Стихи.

1403.0. “Т.Сатылганов и киргизские акыны”. В.Виноградов.

1413.0. “Токтогул менен учурашуу” сдал Усенбаев А.

1418.0. “Учурашуу”. Сдал Шамшиев.

1428.0. Т.Сатылганов и киргизские акыны. В. Виноградов

1464.0. Творчество Токтогула Сатылганова. Экспедиция 1952г. Материалы из Таласской и Дж.абадской обл. Собрал тов. Бешимов

1530.0. Материал для собрания сочинений Т. Сатылганова

1533.0. Материал для собрания сочинений Т. Сатылганова

1534.0. Токтогул менен жолугушуу (Венок Токтогулу). А. Чоробаев

1547 1550. Экспедиционный материал по сбору произведений Т. Сатылганова

1552.0. Унутулгус күндөр. С.Каралаев.

1563.0. Материалы собранные чоробаевым в июне-июле м-це 1953гг, относяң. К творч. Т.Сатылганова

1727.0. Т.Сатылганов (ранный период творчесва). Д.Сулайманов.

1753.0. Т.Сатылгановдун ырлары (материалы из Токтогульского района) Ы. Кенжегулов.

1883.0. Токтогул. А. Эшмамбетов

1894.0. Токтогул и казакский акын О Накисбеков. Тилемис

. Аты жок

1903.0. Токтогул тууралуу эскермелер. Ж.Жылкыбаев.

1914.0. Материалы о Токтогуле и его произведения. Коргол Досуев, Сапаров Б

1961.0. Токтогул (эпоха, жизнь,творчесва). Чукубаев А.а

1971.0. Произведения Т. Сатылганова записанные Кенжегуловым Ч.

2047.0. Аты жок

2048 (а). Токтогулдун чыгармачылыгы Дж. Таштемиров и др.

2084.0. Стихи Токтогула Сатылганова, собранные Т.Таштемировым в 1958 в Токтогульском р-не Дж.Абад. обл.

3099.0. Некоторые песни Токтогула, собранные в 1959 г.Собрал Алтымыш Мундузбаев.

5139.0. Өтө (Жеңижок) Көкөевдин ырлары

5139.0. Токтогулдун ырлары

5140.0. Токтогулдун Казак жериндеги ыры жөнүндө маалымат. Абдрахманов, Мурзалиев

5141.0. Токтогулдун 1966-1967-68-жылдардын аралыгында жыйналган ырлары.

5142.0. Токтогул жөнүндө атайын маалымат

5143.0. Токтогулдун 125 жылдыгына арналган конф. Программасы

624.0. “Нашему светочу Сталину”

1199.0. Рукописные материалы 1928-1929 г

1200.0. Творческие материалы 1930 г.

1201.0. Аты жок

1202.0. Аты жок

1203.0. Аты жок

1204.0. ---“----- 1935,1936,1937 г

1205.0. ----“----1939, 1941 гг.

1206.0. ------“-------1942-1944 гг.

1207.0. Перевод Бизе “Кармен”

1208.0. Ажал менен ар намыс (поэма)

1209.0. Драматические материалы по “Айчуреку”.

1210.0. Драма “Алтын Кыз” Материалы по пьесе “Алтын-Кыз”

1211.0. “Токтогул” пьеса

1212.0. “Семетей сын Манаса”(режиссерский сценарий)

1213.0. Материалы по творчесву Токтогула собрание Дж.Бөкөнбаева

1214.0. Материалы различного содержания

1215.0. Переводы

1216.0. Книги и сборники

1217.0. Записи дневника

1218.0. Стихи Ж.Бокомбаева и др.

1219.0. Ж.Бокомбаева

1220.0. Письмо и телеграммы

1221.0. Газетно-журнальные статьи и стихи Бокомбаева и статьи, посвяңение его творчеству

1222.0. Личные документы и фотографии

1223.0. Манастын уулу Семетей

1224.0. Стихи и поэмы

1279.0. Аты жок

1394.0. “Очерки”

1395.0. Пьесы: “Каргаша”, “Тоо кызы”, “Семетей”,”Алтын-кыз”.

1396.0. “Токтогул”

1397.0. “Токтогул” (опера), Беприк

1398.0. Афишы пост. Пьес Бокомбаева газеты, театр,программы

1399.0. Стихи (пер. На русский яз)

1431.0. Шумкар ыры

1432.0. Письма этих дней

1433.0. Эстелик, стихотворение от 12.02.44г.

1471.0. Блокноты, записные книжки, тетради и др. Дж.Бокомбаева.

1473.0. Эмгек төлү

1476 1474 1475 1476. Книги произведения Бөкөнбаева, опубликованные,вышедшие из печати в 1933,1938,1939,1934,1943 годах

1477.0. “Бүркүт шаңшыды” (“Песни орла”)

1478.0. “Добулбас” (Буравестник”)

1479.0. “+мүр”, (Жизнь”)

1480.0. “Ырлар” (Стихи)

1481.0. Газетные материалы, посвяңенные творчеству Бөкөнбаева

1482.0. “Жеңилбес биздин элибиз”.

. Аты жок

1483.0. “Жеңилбес биздин элибиз

1484.0. “Ырыс алды Ынтымак”, (“Дружба вершина счастя”) В.Бинников.

1485.0. “Шаттуу түн”. (Веселая ночь) Токомбаев

1486.0. Стихотворения Дж. Боконбаева

1492.0. Статья: 1)“Против формализма”:рассказы:”2) “В течение трех часов”,”Көлөшкө тил кирди”.

1495.0. Адабиятка жаңылык киргизебиз дейбиз, бирок аны өтөбөйбүз.

1574.0. Фотографии участников лыжного похода. Фрунзе-Москва, с участием Ж.Бөкөнбаева.

1271.0. Рассказы и статьи Мукая Элебаева

1272.0. Рассказы и статьи

1273.0. Прозаические произведения

1274.0. Прозаические произведения

1275.0. Переводите произведения

1276.0. Произведения времен. обңества

1277.0. Стихи

1278.0. Стихи

1279.0. Материалы агт-концертов (1941-1943)

1280.0. Личные материалы (дневник)

1282.0. Узак жол

1283.0. Письма и телеграммы

1284.0. Письма

1285.0. Документы и 14 фотографии (7 сүрөтү жок)

1286.0. Разные материалы

1287.0. Газеты и журналы. Статьи

1365.0. Кыйың кезең. М. Элебаев.

1365.0. Б. Эшмамбеттин ырлары. Байсейит уулу Эшмамбет.

1592.0. Автобиография. Пьесы:

1593.0. Көрүнбөгөндөр (невидимые)

1594.0. Ракия

1595.0. Ак Мөөр

1596.0. Экинчи бригада (Вторая бригада)

1597.0. Корукчу Кооман(смотритель Кооман)

1598.0. Ким болду экен? (Кто был он?) Скетч.

1599.0. Келбейт дебе (Не говори, что не приходить)

1600.0. Абылкасым Жанболотов

1601.0. Жөнөш керек Меркиге. Комедия (надо ехать в Мерке)

1602.0. Махабат (любовь)

1603.0. Баатырдын өлүшү (Смерт героя)

1604.0. Чолпонбай (либретто)

1605.0. План пьесы “Турсун сакчы”

1606.0. Отрывки двух пьес (название не установл).

1607.0. Стихотворения написанные в 1938-39

1608.0. Стихотворения написанные в 1937 г.

1609.0. Стихотворения относяңееся к 1940 г.

1610.0. Стихотворения написанные в 1944 г.

1611.0. Стихотворения написанные в 1945 г.

1612.0. Стихотворения написанные в 1946 г.

1613.0. Стихотворения написанные в 1947 г.

1614.0. Стихотворения написанные в 1948 г.

1615.0. Стихотворения написанные в 1949 г.

1616.0. =+лүп тирилгендер

1758.0. Фотографии А. Осмонова

1760.0. Блокноты, записные книжки.

1761.0. Эшимкандын тереги (экинчи легенда)

1762.0. Карагул

1763.0. Жүз жыйырма жаштагы алма бак менен жүз он беш жаштагы Шевкет-шрей

1764.0. Жеңишбек

1765.0. Үч аяк

1766.0. Лайли Мажнун. Алишер Новои.

1767.0. Перевод на кирг.яз.басен Крылова.

1768.0. Отелло (Венециялык Мавртун трагедиясы). В. Шекспир.

1769.0. Евгений Онегин. А.С.Пушкин.

1770.0. Витязь в тигровой шкуре. Ш.Руставели.

1771.0. Хосров менен ширин. Низами.

1772.0. Ким болду экен.

1774.0. Майдын түнү.

1776.0. Махабат (колхоз легендасы)

1777.0. Мырза Уул (Түштүк элинин поэмасы)

1778.0. Мүнөз ойну

1779.0. Менин энем

1780.0. Күлүйпа

1781.0. Бет ачар (из поэмы “Витязь в тигровой шкуре”

1782.0. Күмүш булак

1783.0. Об эпосе “Манас”

1786.0. Черновые материалы

1831.0. Копии инв.№1609,1610,1612. (перепечатно выброчно)

2020.0. Витязь в тигровой шкуре. Ш.Руставели. (1 книга. Фрунзе, 1940)

2021.0. Алыкул Осмоновдун кызы Жыпардын өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү.

1306.0. Кылычтын кол жазмалары

1307.0. Ырлар

1308.0. Зарзаман

1309.0. Зарзаман

1310.0. Кысайы зарзаман

1311.0. Буудайык

1312.0. Зарзаман

1313.0. Зарзаман

1314.0. Зилзала, Кол казал (фотокопии)

1315.0. Разные произведения

1316.0. Зарзаман

1317.0. Зарзаман

1318.0. Разные стихи

1806.0. Выступление М. Ауэзова на совеңании 14.09.1956г.

1319.0. Калыгул маселеси

1320.0. Акыр заман

1321.0. Акыр заман

321.0. Автограв Молдо Кылыча

1868.0. Пернатый (перевод на русск.язык)

1869.0. Керме-Тоо. Ала-Тоо (перевод на русск. яз).

1870.0. Чуйские сказания. Чуйская долина.

1871.0. Обманңик. Молдо Кылыч.

1872.0. Пир беркута

1873.0. Повествование о землятрисении

1875.0. Зарзаман

1953.0. Стенограмма расширенного заседания бюро отд. Обңеств. Наук АН Кирг.ССР от 10,11,14.09 1956г. Посвяңенного творч. М.Кылыча

2015.0. Справки и аннотации на произведения Молдо Кылыча.

3003.0. Перевод с кирг на рус.яз.произведений М.Кылыча: Повествовании о землетрисении, Керме-Тоо,Обманңик и др.

4006.0. Статьи о Молдо Кылыче, 1959 г

5135.0. =+тө (Жеңижоктун) Көкөевдин ырлары. Жеңижок.

5136.0. Токтогулдун ырлары. Керимкулов, Ажыев.

261.0. Кылычтын ырлары (фольклор бөлүмүндө бар). 1. Тоо казал, 2. Кол казал.

1343.0. Кылычтын “Зарзаманы” арабчадан которулду.

4007.0. ЦКдан 1975-жылы алынып келди (М.Кылычтын чыгармачылыгы жөнүндөгү материалдар)

1281. Мукай Элебаев. Дневники

1472. Дневник Дж. Боконбаева за 1924-30 гг.

1773. Алыкул Осмонов. Ак-Мөөр

1775. Алыкул Осмонов. Толубай сынчы

1784. Алыкул Осмоновдун эл арасынан жазып алган легендалары

1785. Письма и телеграммы к А.Осмонову