1.Жаман катын. 2. Жакшы катын. 3.Санат ыр. 4. +мүр жаш, Баланын туу. 5.Арман жаш. 6. Качкан кыз.7. Секетбай и др.


Тэги:

Инвентарный номер 1468.0
Предыдущее название инвентаря 2.0
Место записи 1953.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания