Профессор Карасаевде сакталган элдик оозеки чыгармалар ж-а айрым жазмачы акындардын мурастары жөнүндө пикир


Тэги:

Инвентарный номер 819
Дата записи 1991
Дата передачи в рукописный фонд 1992
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания