Ы. Абдрахмановдун өмүр баяны; тарых, этнограф, фольклордук материалдар “Жалайыр жалгыз, “Кулмырза”. “Манас”; ар түрдүү фактылар жазылган материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 871
Дата передачи в рукописный фонд 2000
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания