1916-жылдагы кыргыздын көтөрүлүшү


Тэги:

Инвентарный номер 716
Дата записи 1973
Дата передачи в рукописный фонд 1982
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кыргыздардан солдат албагыны менен
Последнее предложение Ныязбектин Сегизбек деп бирөө Ормон аны балбай баатыр өлтүргөн
Состояние рукописи Требует внимания