1.Элдик казынадан 2. Атасы өлгөндөгү кошок 3. Көр бому 4. Акеси өлгөндөгү арман ыр


Тэги:

Инвентарный номер 729
Дата записи 1984
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кайырмалуу тереңде, Карыганда мен атаң
Последнее предложение Алтынды кумдай этектеп, Аргымак чапкан шатектеп
Состояние рукописи Требует внимания