Тажик ССРинин Жерге-Тал рай-н жыйналган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 722
Дата записи 1983
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жети бир какса дубалдан, жеткизип улак бургаган
Состояние рукописи Требует внимания