Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары


Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары

- Тарыхый сөздөр

- Чынгызкандын балдарына айткан кеңеши

- Норузбай баатырдын өлөр алдындагы сөзү

- Түркстанды орус алган соң

- Балбай баатырдын арманы

- Ал заман

- Коён жылы

- Качкын 

Тэги: Ырлар

Инвентарный номер 293
Автор произведения Тыныбек, Ы. Абдрахманов, К.Байжанов, Эркебай Бердибаев
Собиратель Б. Солтоноев К. Мифтаков
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 34
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Машинописный текст