Мухтасарул викая фи масаилил хидаая. (Хидая китебиндеги маселелердин кыскартылып түшүндүрүлүшү )


Китеп кол жазма эмес типографияда басылган. Шариятка жана диний ритуалдарга байланыштуу маселелер камтылган. Ортоазияда жазылган Хидая атту диний китепке түшүндүрмө катары өзүнчө жазылган.  Борбордук Азия жана Кыргызстандын аймагында молдолордун арасында абдан жайылган китеп.  Негизги текстин төмөн жагына арапча сөздөрдүн түрки тилиндеги котормолору жазылган. Китептин 17-бетине чейин ушундай кол жазма менен котормо сөздөр  уланып келет.


Инвентарный номер 282
Предыдущее название инвентаря 185
Автор произведения Убайдулла бин Масуд бин Таажуш Шария
Место записи Казан
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 200
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Бет коюлган эмес
Подача текста в рукописи Кол жазмадагы тексттин берилиши. И. Арабаев түзгөн орфография колдонулган бирок кээ бир сөздөр чагатай стилиде жазылган.
Дополнительные пометки Китептин башында жана эң акырында эки беттен төрт бет түрки тилде жазылган кол жазма бар. Бул кол жазма чыгарма менен тиешеси жок өзүнчө жазылганы байкалат.