"Медхал Жааграфийа”


"Медхал Жааграфийа” (Географияга киришүү) 1908-жылы Казан шаарындагы “УРНЭК” типографиясында басылган. Мектеп окуучулары үчүн география сабагынын окуутуу китеби.


Инвентарный номер 566
Автор произведения Автор не указан
Место записи Казань
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 90
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная