“Есамиүл-китаб”


“Есамиүл-китаб” (Китап аттары) 1905-жылы Казан шаарындагы Император университетинин типографиясында басылган.

Автор: Азами Алгытын, татар тилинде. Ичинде китептердин тизмеси берилген.


Инвентарный номер 570
Автор произведения Азами Алгытын
Место записи Казань
Язык рукописи татарский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 30
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке