З.Бектенов, Т.Байжиев. Кыргыз тили: Башталгыч мектептин 4-класстары үчүн.


Кыргыз тили: Грамматика жана жазуу эрежелери. / Башталгыч мектептердин 4-класстары үчүн.

Эки окуу китептер: 4-басылышы (1947-ж.), 6-басылышы (1949-ж.)

 


Инвентарный номер 5200
Автор произведения Зияш Бектенов, Ташым Байжиев
Дата записи 1947 - 1949
Дата передачи в рукописный фонд 1961
Язык рукописи Кыргызский
Состояние рукописи Хорошо