История Киргиз и Казаков


1. Кыргыздын турмушу - Адат. Расим.Оюну. Дини. Табыпчылыгы.Согуш жөнүндө. 2. Эң эски кыргыз. Сибирь тарихынан. Гунлярдин акыры эмне болду? Катлуун согушу. 3. Кыргыздын зор мамлекети. 4. Арабдардын киргизияны басканы. Киргизияда түрктөр. Киргизияда карлыктар. Киргизияда караханиддер. Кыргыз жеринде кытайлар. 5. Махмудил Кашкары (Диванлгат түрк). 6. Чингиз хан заманындагы кыргыз. 7. Кыргыз калкынын эл болгону. 8, Темир Киргизияда.9. Мукаммет Кайдар заманындагы Ысык-Көлдөгү кыргыздар.10. Калмак жөнүндө кыргыздын кабары.11. Енисей кыргыздары (азыркы кахастар).12.Кытай кыргызы.13. Кыргыз Тияншанга азыркы турган жерине качан келген? 14. Кыргыз качан мусулман болгон? 15.Кыргыз менен калмак арасы.16.Кыргыз уруулар боюнча маалымат. 17. Бугу менен Сарбагыштын жоо болгонунун себеби. 18. Кыргыздын калмакка кылган чабуулу. 18. Ошол заманда кыргыздын колдонгон тамгалары. 19. Казак менен кыргыздын урушу. 20. Манас (Таптыштоо ирети). 21. Манасчылар боюнча маалымат. 22. Кокон хандыг менен кыргыз арасы. 23. Пишпек боюнча. 24. Кыргызда жыл эсеби. 25. Кыргыздын билген жылдыздары. 26. Кыргызда аш берүү. 27. Ормон заманындагы кыргыз. 28. Кыргыздын түркүмгө бөлүнгөнү. 29. 1837-38-жылдардан баштап, 1916-жылга чейинки кыргыздын кедей жана букараларынын манап менен кармашканы. 30. Кыргыздын Россияга караганы. 31. Бүркүт, туйгун, куш, шумкар, ылачын, күлүк ат жана тайган таптоо. 32. Кыргыздын кудалашуу жана эзелден берки аял жөнүндөгү расими. 33. Кыргыздын Кытайга качкан. 


Инвентарный номер 172
Предыдущее название инвентаря 167
Автор произведения Б. Солтоноев
Дата записи 1896 - 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 521
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц постраничная
Подача текста в рукописи машинописная печать
Дополнительные пометки К рукописи приложен отзыв К.Усенбаева.