Кененсарин “Асылзат шумкар, алжыган арстан, ала көөдөн жолборс”


Тэги:

Инвентарный номер 31.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания