Инструкция


"Кыргыздын азыркы адабий тилинин түшүндүрмөлүү сөздүгүн түзүү үчүн инструкция".

- Сөз башы

- Сөздүктүн көлөмү жана ага киргизилүчүү сөздөрдү тандоо

- Сөздүктүн структурасы

- Омонимдер

- Сөздөрдүн маанилик жана грамматикалык мүнөздөмөсү

- Фразеология

- Сөздүктөгү иллюстрация

- Грамматикалык, маанилик, стилдик белгилер

- Орфография

 

Тэги: Ж. Шукуров

Инвентарный номер 3052
Автор произведения Ж. Шукуров
Место записи Фрунзе
Дата передачи в рукописный фонд 1959
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 33
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Машинописный текст с авторскими правками
Дополнительные пометки Ред. К.К. Юдахин