Кыргыз адабий тилинин грамматикасы 1-бөлүм Фонетика жана морфология


Тэги:

Инвентарный номер 5293.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания