Кыргыз адабий тилинин грамматикасы I-бөлүм. Фонетика жана морфология


Тэги:

Инвентарный номер 5275.0
Место записи 1978.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания