Кыргыз тилинин грамматикасы (морфология) Редакцияланган экземплярIбөлүм


Тэги:

Инвентарный номер 5197.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания