Манап деген наамдын келип чыгышы жана мангаптардын элге к=рс=тк=н жаман кылыктары ( Опроисхождении манапства)


Тэги:

Инвентарный номер 1713.0
Место записи 1956.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания