"Манас", "Семетейдин" биринчи бөлүгү


"Семетейдин" биринчи бөлүгү. 

Бул №9 инвентарь №8 инв-гы окуяны кайталоодон башталат. Манаска аш берилет, аштан кийин Абыке, Көбөштүн кордугунан качып Каныкей менен Чыйырды Семетейди алып Темирканга келишет. Семетейди 6 жашка чыкканда молдого берип окутушат. 13 жашка чыкканча таятасынын кароосунда жүрүп, акыры Сарытаздан ким экенин билет. Ошентип, Каныкейдин жомогу №9 инвентардагы Манаска сыпаттама берип жаткан саптар менен аяктайт.


Инвентарный номер 9
Предыдущее название инвентаря 837
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Жери белгисиз
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 197
Количество строк 6275
Первое предложение Калам алам мен колго
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Ыр түрундө берилген