Манас. Кичи казат.


Бакай, Кошойлордун кайта келиши.Чубак нойгут элине кетип калышы. Коңурбай жолго чыгат. Каныкей Манастын жолго чыкканга каршы болот. Чоң согуш башталат. Коңурбай менен Манас беттешет. Коңурбай колго түшөт. Кытайлар өч алыш үчүн даярдана башташат. Кайра согуш башталат. Коңурбай ошол согушта бошонуп кетет. Кожожаш чоролорду ата баштайт. Коңурбай Манасты ууга сугарылга айбалта менен башка чабат. Манастын 40 чорусу бүтүндөй кырылат. Манастын колу Таласты коздөй кайра тартат. Манас дүйнө салат.

Тэги:

Инвентарный номер 163
Предыдущее название инвентаря 977
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1938
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 585
Количество строк 12500
Первое предложение Бээжиндин четин алган эр
Последнее предложение Айтарга оозуң шоктуу чык
Состояние рукописи Требует внимания