"Манас". Көкөтөйдүн ашы


Көкөтөйдүн ашы Каркырада өтмөкчү болот. Ашта Коңурбай Бокмурундан Мааникерди сурайт. Манастын каарынан коркуп кайра Кылкуйрук деген атын тартуулап тынч болушат. Бул чоң ашта көп байгелерди кыргыздар утушат. Ичи күйгөн кытай, калмактар чыр чыгарып, байге талашып, аттарды айдай качышып, акырында өздөрү кыргынга учурашат.

Тэги:

Инвентарный номер 211 а
Предыдущее название инвентаря 1412
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Белгисиз
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 99
Количество строк 2970
Первое предложение Жолой сындуу баатырга.
Последнее предложение А дегенде бозоруп.
Состояние рукописи Требует внимания