"Манас". (Манастын өлүшү, Каныкейдин Семетейди алып Букарга качканы, Тайторунун чабылышы, Каныкейдин жомогу, Семетейдин Таласка келип кетиши, Семетейдин Букардан көчүп келиши, Жакып, Көбөш, 40 чоролордун душмандыгы, Семетейдин аларды өлтүрүшү, Чынкожо менен Семетейдин чатагы).


Бул инвентар номерде Манастын өлүшү, Каныкейдин Семетейди алып Букарга качканы, Тайторунун чабылышы, Каныкейдин жомогу, Семетейдин Таласка келип кетиши, Семетейдин Букардан көчүп келиши, Жакып, Көбөш, 40 чоролордун душмандыгы, Семетейдин аларды өлтүрүшү, Чынкожо менен Семетейдин чатагы баяндалат экен.

Тэги:

Инвентарный номер 199 а
Место записи Ой-Булак айылы
Дата записи 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 337
Количество строк 6480
Первое предложение Кечээ, арыстан Манас атакең
Последнее предложение Алып кетти Таласка.
Состояние рукописи Требует внимания