Манас (Семетей, Сейтек) Манастын төрөлүшү. Балалык чагы, кан шайланышы.Алмамбеттин арманы. Алмамбет менен Сыргактын чалгыны. Баатырлардын курман болушу. Каныкейдин Тайторуну чабышы;Каныкейдин жомогу. Семетейдин Таласка келиши. Айчүрөктүн аккуу кебин кийиши, Ак-Шумкарды ала качышы. Семетей Күлчорону Ак-Шумкардын дайынын билүү үчүн Айчүрөккө жибериши. Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү. Чынкожо менен Толтойдун өлүшү. Семетейдин Коңурбайды өлтүргөнү.


Тэги:

Инвентарный номер 151
Предыдущее название инвентаря 4066\4074
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания