Манас. Семетей.


1-дептер Манастын ата-тегинен башталып "Манас" бөлүмүнүнүн негизги окуялары кара сөз аралашып, кыскача баяндалат.2-дептерден 5-дептерге чейин "Семетей". Чынкожо, Толтой чатагы, Семетейдин Айчүрөктү алышы, Манастын кунун куушу, Тайторуну чаап байге алганына чейинки сюжет кыскача жазылган.

Тэги:

Инвентарный номер 263
Предыдущее название инвентаря 5175
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Нарын өрөөнү, Көк-Дөбө жайлоосу
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1969
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Бөйөн, Бөйөн кан, Бөйөн кандан Чаян кан, Чаян кандан Каракан, Каракандан Жакып кан, Жаып кандан Манас кан, туубай жатып туйлаган.
Последнее предложение Манастап ураан чакырып, ойдо Манас бакырып, тоодо Манас бакырып, кайран энең Каныкей аты чыгып келди эми, Семетей жетим бул бала баш байгени бөлдү эми.
Состояние рукописи Требует внимания