"Манас". Чоң казат


- Кандардын Манаска каршы келиши

- Манастын кандарга айтканы 

- Колдун Бээжинге жөнөгөнү

- Каныкейдин сөзү

- Алмамбетти кан көтөргөнү

- Чубактын жаңжалы

- Алмамбет менен Сыргактын Бээжинге киргени

- Алмамбет Бурулчага жолукканы

- Жолойдун өлүшү

- Ажыбайдын Эсенканга айткан сөзү


Инвентарный номер 98
Предыдущее название инвентаря 919
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Дата записи 1947
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 342
Количество строк 10602
Первое предложение Хандардын Манаска каршы келиши
Последнее предложение Азыктарын кайнатып
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация проставлена вручную
Подача текста в рукописи Машинописный текст
Дополнительные пометки Биринчи баракта: Рукопись ордуна