"Манас". Чоң казат


- Кытайдын кайра көтөрүлүшү

- Манас жаралар болуп, Алмамбет шейит болуп, Аккула оккого учуп, Көкчө, Музбурчак, Чубак, Сыргактын өлүшү


Инвентарный номер 100
Предыдущее название инвентаря 921
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Дата передачи в рукописный фонд 1947
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 300
Количество строк 9600
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Машинописный текст
Дополнительные пометки Биринчи баракта: Рукопись ордуна