Манас эпосунан үзүндү. Алмамбет менен Чубактын окуясы


Тэги:

Инвентарный номер 317
Автор произведения --“----“----“---“---
Состояние рукописи Хорошо