Манас (үзүндүлөр)


Колжазма үч сюжеттен турат: 173бет - Манас баатырдын ооруган жери; 56 бет: Көкөтөйдүн ашы; 133 бет: Алмамбеттин жомогу

Тэги:

Инвентарный номер 244
Предыдущее название инвентаря 3096
Место записи Жазылган жери көрсөтүлгөн эмес
Дата записи 1959
Дата передачи в рукописный фонд 1959
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Арстан Манас баатыры, аргын кыргыз, ногойго
Последнее предложение Токтоп Алмаң калыптыр.
Состояние рукописи Требует внимания