Манас. 1.Манастын атасы Жакыптын балалык чагы. 2.Манастын туулуп өскөнү


1.Манастын атасы Жакыптын балалык чагы жөнүндө айтылат, анын бир туугандар боюнча. Балалык чагында Жакып Байдын кызматын кылып журуп чоңоёт. Анан бай болот. Жакып эл башкарып, кандык атак алат. 2.Манастын туулуп өскөнү. Манас Эсенкандын аскери менен согушу. Кырк чоросу менен Манас Алооке менен согушу.

Тэги:

Инвентарный номер 160
Предыдущее название инвентаря 974
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Тянь-Шань обл., Жумгал району, Кызыл-Туу сельсоветинин Совнарком колхоз
Дата записи 1940
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 221
Количество строк 5032
Первое предложение Жакыптын абасы Ороздо хандын он уулу эле
Последнее предложение Кайрат кылган кишини
Состояние рукописи Требует внимания