Манас


Манастын ата-теги, Манастын туулушу, балалык чагы; Жылкы тийген калмактарга жолугуу; Жойкаранын келиши; Акбалта кыргыздын колун кураган жери; Манас менен Эр Көкчөнүн жолугушу; Беш жүз балбан менен келген Жолойдун Манастан жеңилиши;

Тэги:

Инвентарный номер 260
Предыдущее название инвентаря 5147
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Кыргыз айыл чарба институту
Дата записи 1962
Дата передачи в рукописный фонд 1963
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Баатыр Манас дастанын, Бадыратып баштайын.
Последнее предложение Ураан тарткан жарды көр, Уюлгуган чаңду көр.
Состояние рукописи Требует внимания