Б. Маленов. Мукай Элебаевдин чыгармачалыгы


Байдылда Маленовдун монографиясы. Монографияда М.Элебаевдин чыгармачылык ишинин башталышынан тартып, өмүрүнүн акырына чейинки чыгармачылык мурасын талдоого арналган иш. 


Инвентарный номер 2029
Автор произведения Б. Маленов
Дата передачи в рукописный фонд 1959
Язык рукописи Кыргызский
Количество страниц 203
Состояние рукописи Хорошо
Разметка страниц постраничная
Подача текста в рукописи машинописная печать
Дополнительные пометки Автордон: "Бул эмгекти жазууда энелик камкордугун көрсөткөн М.И.Богдановага, эмгекти талкуулоодо өзүлөрүнүн сын пикирлерин, тилектерин айткан жолдошторго автор чын алкышын айтат".