Разные материалы: 1)Тезисы доклада Этнографические сюжеты в киргизском эпосе “Манас” (С.Абрамзон) 2)Очерк культуры киргизского народа (С.Абрамзон) 3)Киргизы (С.Абрамзон) 4) Дархан жана Чычкан селосунун оозеки эл чыгармалары жана жергиликтүү акындар (Д.Сулайманов)


Тэги:

Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания