Самарканд обл. Кара-Шактак кышт. Магнитофондон тетрадга жазылып алынган.


Тэги:

Инвентарный номер 5228.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания