"Сейтек".


Канчоро кан ордону басып алып, Каныкейди торпок кайтартып, Бакайды төө кайтартып а өзү болсо Чачыкейди , Кыяс Айчүрөктү алат. Күлчорону кармап алышып, оң далысын оюп, кул кылып берип, тоого айдап жиберишет. Сейтек төрөлөт. Айчүрөк аны өзүнүн керемети менен сактап жүрүп чоңойтот. Айчүрөк Кыястан Тоотору атын сурап Кулчоргого келип аны айыктырат. Акыры Күлчоро Кыясты өлтүрүп, жедигер элине Карагулду кан көтөрүп коюп, өзү Сейтек менен Айчүрөктү ээрчитип, Таласты көздөй бет алат.

Тэги:

Инвентарный номер 198 а
Место записи Ой-Булак айылы
Дата записи 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 175
Количество строк 3600
Первое предложение Алмамбет уулу Кулчоро
Последнее предложение Кайра айланып жөнөдү.
Состояние рукописи Требует внимания