Семетейдин Таласка келиши


- Жалпы кандар келип Семетейди бүтүн Түрккө кан которгону

- Семетейдин Чачыкейди алып келгени

- Семетейдин Шыгай канды Толтойдун элин кууп жибергени

- Чынкожо менен Толтойдун Айчүрөктү алабыс деп жаткан жерижана Айчүрөктүн аккуу кебин кууп учканы


Инвентарный номер 80
Предыдущее название инвентаря 901
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935 - 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 100
Количество строк 2700
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген