"Семетей". Айчүрөктүн Ак шумкарды ала качканы.


Бул инвентарь №191 инв уландысы экен. Семетейдин Акшумкарын Ала-Көлдөн Ак куу кебин кийген Айчүрөк бөктөрүп учуп кетет. Ак куунун жайын Бакайдан уккан эки чоро Семетейге келип айтып беришет. Ак шумкардын артынан, Айчүрөктун дартынан Семетей Ооганды көздөй жөнөйт. Ооганга келишсе Толтой менен Чынкожонун колу Букар шаарын камап турган кези экен.

Тэги:

Инвентарный номер 192
Предыдущее название инвентаря 995
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1946
Дата передачи в рукописный фонд 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 75
Количество строк 3120
Первое предложение Капырай кандай сонун деп.
Последнее предложение Жээк жакта төрт желек.
Состояние рукописи Требует внимания