"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда.

- Күлчоронун чалгынга чыгалып деп Семетейдин жоо-жарактарын алганы жана анын Чынкожо, Толтойго аттанганы.


Инвентарный номер 32
Предыдущее название инвентаря 857
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 306
Количество строк 7225
Первое предложение Ак олпогу башында
Последнее предложение Жакалуудан
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген