"Семетейден" үзүндү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27, 28 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда

Акшумкарды алып качкан ак куунун жөнүн билгенден кийин, Семетейдин Үргөнчкө барууга камынганы.


Инвентарный номер 29
Предыдущее название инвентаря 854
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латиница
Количество страниц 200
Количество строк 6000
Первое предложение Асты уру ногой сарданып
Последнее предложение А... карабет жүрөктүн
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кол жазма
Дополнительные пометки К.Мифтаковдун 1946-ж. жазылган эскертүү бар