"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27, 28, 29 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда

Үргөнчтүн четине келгенден кийин, Семетейдин чоролору менен сүйлөшкөнү жана Күлчорону Айчүрөккө жибергени


Инвентарный номер 30
Предыдущее название инвентаря 855
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель Огонбаев
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 200
Количество строк 5025
Первое предложение Каалаганы биз болсо
Последнее предложение Абаке биз бакайдан
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кол жазма