"Семетей". Каныкейдин Букарага качышынын башы


- Каныкей арманын айтып жер менен коштошкону

- Бакай, Каныкей, Чыйырды, Семетейди Букарга качырып жөнөтөшү

 


Инвентарный номер 104
Предыдущее название инвентаря 925
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Жунуш Ирисов
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 203
Первое предложение Кайра айланып келгиче
Последнее предложение Урунарга тоо таппай
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки Биринчи баракта: Рукопись ордуна