"Семетей". Кулчоронун Айчүрөккө барышы.


Семетей эки чоросу менен Үргөнч дарыясынын жээгине келет. Кулчоро Тайбуурулду минип, Айчүрөккө келет. Өйүздө Семетей менен Канчоронун күтүп жатканын унутуп, оюн-зоокко аралашып кетет. Аңгыча Семетейлер келип, 6 күнү өргүп жатып калат. Жол чалганы келген Толтойду Кулчоро жарадар кылат. Кечиккен Толтойго кабатыр болгон Чынкожо дүрбү салып караса, Күлчоро Толтойду кубалап келе жатыптыр.

Тэги:

Инвентарный номер 193
Предыдущее название инвентаря 1112 а
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1947
Дата передачи в рукописный фонд 1947
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 100
Количество строк 3250
Первое предложение Эр Күлчоро жанкы шер
Последнее предложение Арманын айтты эр Толтой
Состояние рукописи Требует внимания