Семетей. Семетейдин Коңурбайдан кун кууганы


Күлчоро Кытайга кыргын салат. Коңурбай Күлчорого каршы чыгат. Күлчоро менен Коңурбай эр сайышка түшөт. Коңурбай менен Семетей эр сайышка түшүп, Семетей Коңурбайды жыга саят. Күлчоро Коңурбайдын башын кесип алат. Нескара, Шыпшайдарлар кыргыз колунан өлөт.

Тэги:

Инвентарный номер 172
Предыдущее название инвентаря 1005
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1949
Дата передачи в рукописный фонд 1949
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 126
Количество строк 3631
Первое предложение Он сан кытай кыргансың
Последнее предложение Колдоп жаткан Буурулга
Состояние рукописи Требует внимания