"Семетей" . Семетейдин Коңурбайды өлтургөндөн кийинки окуялар: Кулчоронун туткун болушу, Сейтектин төрөлүшү жана чоңоюшу, Айчүрөктүн Таласка көчүшү.


Алмамбеттин казактардын Көкчөсүнө барып, аны менен быгыша албай Манасты көздөй кеткендиги жөнүндөгү тээ, илгерки окуя туурсында кеп башталат. Көкчөнүн уулу Үмөтөй эч кимдин сөзүн укпай "атамдын кунун кууймун, Тайбуурулду берсин " - деп чыр салып, кыргыздардын жылкысына тийип, акыры Кулчорун колунан өлөт. Бакай баш болгон кыргыздар Үмөтөйдүн энеси Акеркечтин алдынан өтүшүп, сандаган мал-мүлк тартууга беришет.

Тэги:

Инвентарный номер 198
Предыдущее название инвентаря 5170
Место записи Ой-Булак айылы
Дата записи 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 144
Количество строк 2880
Первое предложение Манастын уулу Семетей
Последнее предложение Кабылан жатып калыптыр.
Состояние рукописи Требует внимания