"Семетей". Семетейдин Чынкожо, Толтойлор менен болгон согушу.


Акун канга Семетейлер "кан күйөөнүн тартуусу" деп сан күлүк аттарды жетелеп келишет. Акункан Айчүрөккө Семетей үйлөнө берсин деп улуксаатын берет. Жарадар Толтой айыгып, согушка камдана баштайт. Семетейлер менен Чынкожо, Толтойлордун ортосунда катуу согуш болот. Аягында Күлчоро Толтойду өлтүрүп, Суркоёнун Канчоро жетелеп кетет.

Тэги:

Инвентарный номер 194
Предыдущее название инвентаря 1113 а
Место записи Белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1964
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 220
Количество строк 6768
Первое предложение Арманын айтат эр Толтой
Последнее предложение Душманын эми жеңиптир.
Состояние рукописи Требует внимания