"Семетей". Семетейдин жетим калып Букарага барышы.


Манас өлгөндөн кийин Абыке, Көбөштөрдүн көрсөткөн кордугуна чыдабай, Чыйырды менен Семетейди алып Каныкей Букарды көздөй сапар алат. Каракандын элинде Семетей эр жетип чоңоёт. Ал өзүнүн ким экенини билбей жүргөн күндөрдүн биринде Сарытаз ага атасы Манас, өзү кыргыз, жери Талас экенин айтат. Каныкей Семетейге болгон чындыкты айтып, Таласка барганда Манастан калган 8 буюм бар ошону сөзсүз алуусун суранып, узатат.

Тэги:

Инвентарный номер 182
Предыдущее название инвентаря 989
Автор произведения Актан Тыныбеков
Место записи Талас шаары
Дата записи 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 278
Количество строк 6778
Состояние рукописи Требует внимания